Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


1 czerwca 2007 r.

Tablice rejestracyjne

Każdego dnia oglądamy je na pojazdach. Czasem zastanawiamy się, co oznaczają wytłoczone na nich kombinacje liter i cyfr. Zdarza się, że napotykamy tablice w barwie innej niż tradycyjna biała czy charakterystyczna dla starszych tablic czarna. W Polsce występuje kilka typów tablic rejestracyjnych. O ich specyfice, a także o formalnościach, których należy dopełnić w przypadku kradzieży, zniszczenia lub wymiany tablic, można przeczytać w poniższym artykule.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Tablica rejestracyjna to tablica, która zawiera unikalny numer umożliwiający identyfikację pojazdu.

RODZAJE TABLIC REJESTRACYJNYCH

Ze względu na swoje przeznaczenie tablice rejestracyjne dzielą się na:

 • zwyczajne,
 • tymczasowe (tymczasowe badawcze),
 • indywidualne,
 • zabytkowe,
 • dyplomatyczne,
 • służb specjalnych.


Ze względu na wielkość wyróżnia się tablice:

 • samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) — do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
 • motocyklowe (dwurzędowe) — do oznaczania motocykli i ciągników rolniczych,
 • motorowerowe (dwurzędowe) — do oznaczania motorowerów.Tablice zwyczajne

Obecnie używane tablice rejestracyjne wprowadzono po ostatniej reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r. Tablice te wydawane są od 1 maja 2000 r. Zastąpiły tablice starszego typu, czarne z białymi znakami, które są słabiej widoczne w nocy.

Wygląd nowych tablic dostosowano do typowych tablic europejskich: tablica jest biała, z lewej strony dodano niebieski pasek, na którym znajduje się polska flaga i międzynarodowe oznaczenie Polski (PL).

Na tablicy umieszczony jest numer rejestracyjny. Jego pierwsza litera jest wyróżnikiem województwa, a druga lub druga i trzecia — wyróżnikiem powiatu. W przypadku powiatu zasada jest taka, że jedna litera oznacza powiat grodzki, a dwie — powiat ziemski. Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa. Po wyróżniku powiatu występuje wyróżnik pojazdu. Stanowi go kombinacja cyfr lub cyfr i liter. W wyróżniku pojazdu nie można stosować liter: B, D, I, O, Z, zbyt podobnych do cyfr: 8, 0, 1, 2.

2 maja 2006 r. wprowadzono nowy, unijny wzór tablic rejestracyjnych. Są to tzw. eurotablice, na których polską flagę zastąpiło dwanaście żółtych gwiazdek Unii Europejskiej.

Tablice zwyczajne
(źródło: pl.wikipedia.org)

Tablice tymczasowe

Używane są do oznaczania pojazdów czasowo dopuszczonych do ruchu. Wydawane są w celu:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • odbioru pojazdu z miejsca zakupu,
 • przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu (tablice tymczasowe badawcze).


Numer na tablicy tymczasowej ma kolor czerwony. Składa się z wyróżników województwa (litera i cyfra) oraz pojazdu. Na tablicy badawczej dodatkowo pojawia się litera stała B określająca przeznaczenie tablicy.

Tablica tymczasowa
(źródło: rejestracje.uctb.pl)


Tablica tymczasowa badawcza
(źródło: rejestracje.uctb.pl)


Z procedurą czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu zapoznamy się w artykule poświęconym temu zagadnieniu (tutaj).


Tablice indywidualne


Tablice indywidualne mogą być wydane — na wniosek właściciela pojazdu — zamiast tablic zwyczajnych. Właściciel sam ustala treść wyróżnika pojazdu. Wyróżnik indywidualny pojazdu powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

Tablice indywidualne są wydawane tylko dla samochodów i motocykli. Numer (czarny na białym tle) składa się z litery i cyfry oznaczających województwo oraz wyróżnika pojazdu w postaci trzech, czterech lub pięciu liter, z czego maksymalnie dwie ostatnie mogą być zastąpione cyframi.

Tablica indywidualna
(źródło: rejestracje.uctb.pl)

Tablice zabytkowe

Tablice zabytkowe są wydawane do samochodów i motocykli, które mają ponad 25 lat, nie są produkowane od co najmniej 15 lat i są wpisane do rejestru dóbr kultury. Mogą też zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy, który nie wszedł do produkcji seryjnej.

Tablice te mają żółte tło, czarne znaki, a po prawej stronie widnieje na nich symbol pojazdu zabytkowego. Na tablicach zabytkowych miejsce rejestracji jest oznaczane tak samo jak na tablicach zwyczajnych.

Tablica zabytkowa
(źródło: pl.wikipedia.org)


Więcej na temat zabytkowych pojazdów znajdziemy w artykule: „Rejestracja pojazdu zabytkowego”.


Tablice dyplomatyczne


Tablice dyplomatyczne są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu. Ewidencję tych tablic prowadzi wojewoda mazowiecki.

Mają one niebieskie tło i biały numer rejestracyjny, który składa się z litery oznaczającej województwo (w praktyce używana jest tylko W) i sześciu cyfr, z których pierwsze trzy są wyróżnikiem państwa lub organizacji, następne trzy określają przeznaczenie pojazdu.

Tablica dyplomatyczna
(żródło: rejestracje.uctb.pl)


Więcej na ten temat przeczytamy w tekście: „Tablice dyplomatyczne — wyróżniki”.


Tablice służb specjalnych

Na tablicach służb specjalnych pierwszą literą jest zawsze H. Druga litera to wyróżnik służby:

 • HA — Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • HB — Biuro Ochrony Rządu,
 • HC — Służba Celna,
 • HK — Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu,
 • HP — Policja,
 • HS — Kontrola Skarbowa,
 • HW — Straż Graniczna.


Trzecia litera oznacza:

 • na tablicach pojazdów policji — jednostkę rejestrującą,
 • na tablicach pojazdów Służby Celnej — izbę celną,
 • na tablicach pojazdów kontroli skarbowej — województwo;
 • na tablicach pojazdów pozostałych służb — część wyróżnika pojazdu.

 

Tablica policyjna
(źródło: rejestracje.uctb.pl)


Tablica Straży Granicznej
(źródło: rejestracje.uctb.pl)


Pojazdy nieoznakowane służb MSWiA mogą mieć, zamiast tablic specjalnych, tablice zwyczajne.

Na tablicach wojskowych numer składa się z dwóch liter i pięciu cyfr. Pierwszą literą jest zawsze U, następna określa przeznaczenie pojazdu. Jako druga litera nie mogą być użyte O, Q i U. Dodatkowo ostatnią literą numeru pojazdów gąsienicowych jest T.

Tablice wojskowe występują tylko w formie tablic samochodowych.

Tablica wojskowa
(źródło: rejestracje.uctb.pl)

 

Tablica wojskowa — pojazd gąsienicowy
(źródło: rejestracje.uctb.pl)


GARŚĆ INFORMACJI O TABLICACH REJESTRACYJNYCH


Właściciel pojazdu umieszcza tablice z przodu i z tyłu pojazdu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Wyjątek stanowią przyczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i motorowery, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu.

Jeżeli motocykl ciągnie przyczepę, tablicę rejestracyjną przeniesioną z motocykla umieszcza się z tyłu przyczepy.

W przypadku gdy pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy — po lewej stronie pojazdu.

Numer wojskowych pojazdów gąsienicowych, transporterów kołowych oraz samochodów opancerzonych może być wykonany (jako nalepka lub namalowany) bezpośrednio na pojeździe.

Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.


PROCEDURY

Utrata, kradzież lub zniszczenie tablic rejestracyjnych


W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia tablic rejestracyjnych należy zgłosić się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta (w mieście na prawach powiatu) i przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika tablic* (do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeśli była wydana,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań — w przypadku gdy utrata tablic nastąpiła na skutek zagubienia,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych — w przypadku gdy utrata tablic nastąpiła wskutek kradzieży,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne — w przypadku zniszczenia tablic,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o numerze REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat.


W razie utraty jednej tablicy rejestracyjnej właściciel pojazdu jest zobowiązany do przedłożenia drugiej tablicy.

* Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych jest możliwe tylko wówczas, gdy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu (tzw. białych). W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które posiadały jedynie oznaczenie z flagą Polski, a nie Unii Europejskiej, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic. Właściciel pojazdu jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie wtórników dwóch tablic.

Opłaty

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł,
 • zabytkowe samochodowe — 100 zł,
 • zabytkowe motocyklowe — 50 zł,
 • tymczasowe samochodowe — 30 zł,
 • tymczasowe motocyklowe — 12 zł,
 • tymczasowe motorowerowe — 12 zł.


Dodatkowe opłaty:

 • komplet znaków legalizacyjnych — 11 zł,
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu — 16,50 zł,
 • dowód rejestracyjny — 48 zł,
 • pozwolenie czasowe — 12 zł.


Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł,
 • nalepki kontrolnej — 1 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 1 zł,
 • pozwolenia czasowego — 1 zł.


Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


Termin i sposób załatwienia

W przypadku utraty lub zniszczenia tablic wydanie wtórnika następuje zwykle w terminie do siedmiu dni roboczych. Zależy to jednak od organu rejestrującego.

W sytuacji gdy wydawane są nowe tablice z nową numeracją (a co za tym idzie — również nowy dowód rejestracyjny), następuje, zgodnie z przepisami, tzw. rejestracja z urzędu. Organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na dowód rejestracyjny.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Odwołanie nie podlega opłatom skarbowym.

WYBRANE EUROPEJSKIE TABLICE REJESTRACYJNE WYRÓŻNIKI

PAŃSTWO WYRÓŻNIK
Austria A
Belgia B
Białoruś BY
Bułgaria BG
Czechy CZ
Dania DK
Estonia EW
Finlandia FIN
Francja F
Grecja GR
Hiszpania E
Holandia NL
Irlandia IRL
Islandia IS
Litwa LT
Łotwa LV
Niemcy D
Norwegia N
Polska PL
Portugalia P
Rosja RUS
Rumunia RO
Słowacja SK
Szwajcaria CH
Szwecja S
Turcja TR
Ukraina UA
Węgry H
Wielka Brytania GB
Włochy I


W artykule wykorzystano materiały ze stron: rejestracje.uctb.pl/tablice.php oraz pl.wikipedia.org.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 133, poz. 1123, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz.U. nr 192, poz. 1878, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. nr 230, poz. 2302),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec

Zobacz też:
Tablice rejestracyjne — wyróżniki
Tablice dyplomatyczne — wyróżniki
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach