Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


26 listopada 2007 r.

Tańsza własność – korzystniejsze zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1371). Nowa regulacja ma na celu kontynuację procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na korzystniejszych dla wieczystych użytkowników zasadach, niż zasady obecnie obowiązujące. Wprowadzone przepisami ułatwienia i bonifikaty w przejmowaniu własności mają zachęcać użytkowników wieczystych do przejmowania nieruchomości na własność.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego.

Decyzje w sprawie przekształceń w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego podejmują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatu lub województwa, a w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – starostowie.

Przekształcenie jest odpłatne. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi (np. gminie), opłaty z tytułu tego przekształcenia. Wysokość opłaty ustalana w decyzji właściwego organu stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego. Obecnie bonifikaty od tej opłaty przyznawane są uznaniowo przez właściciela nieruchomości, a tym samym są bardzo zróżnicowane.


Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawie jest ujednolicenie zasad udzielania i wysokości bonifikat finansowych przysługujących w trakcie procedury przekształceniowej.


Obligatoryjnie preferencyjne opłaty obejmują trzy przypadki:


– pierwszy to kryterium dochodowe. Bonifikatę w wysokości 90 proc. będą mogły otrzymać osoby, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Bonifikata ta będzie udzielana przez organ właściwy do wydania decyzji na wniosek osoby fizycznej. Przepis odnosi się tylko do osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkaniowymi lub przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkalnej. 

– drugi przypadek stosowania preferencji obejmuje grupę użytkowników wieczystych oraz ich prawnych spadkobierców, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r. Bonifikata w tym przypadku, na wniosek osoby zainteresowanej, wyniesie 50 proc. Podana data była dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, która umożliwiła sprzedaż gruntów Skarbu Państwa i gmin. 

– trzeci przypadek dotyczy nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Przewidziana w tym przypadku opłata ulega obniżeniu o 50 proc.

Tak wysokie obniżenie opłaty za przekształcenie dla tej grupy wynika ze znacznych obciążeń i ograniczeń nakładanych ze względów publicznych na właścicieli zabytków.

W przypadku gruntów gminnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą udzielić wyższej bonifikaty, ale za zgodą właściwej rady. Podobna zasada obowiązuje w przypadku gruntów państwowych. Starosta może przyznać bonifikatę wyższą od ustawowej, ale za zgodą wojewody.

 

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewiduje także ułatwienia w spłacie należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby, których nie stać na spłatę należności mogą się ubiegać o jej rozłożenie na raty. Na wniosek strony, właściwy organ rozkłada opłatę na raty płatne przez okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.


Część opłaty pozostała do spłacenia podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (aktualne dane dotyczące stóp procentowych można znaleźć na stronach Narodowego Banku Polskiego – www.nbp.gov.pl).


Nowe przepisy przewidują nieodpłatne przekształcenia dla osób, które otrzymały prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. Podobne przywileje otrzymają osoby, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

 

Osoby, którym będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, będą także zwolnione z opłaty sądowej pobieranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej.

W przypadku przekształcenia nieruchomości, co do których w okresie ostatnich dwóch lat dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za podstawę określenia wysokości opłaty za przekształcenie przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może wystąpić osoba, która do 13 października 2005 r. (data wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) nabyła użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Może to zrobić również użytkownik wieczysty nieruchomości rolnych, jak i następcy prawni ww. osób.

 

Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. W tym przypadku wniosek mogą złożyć również osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym już po 13 października 2005 r. W tym przypadku wniosek składają wszyscy użytkownicy wieczyści.

 

Przekształcenie następuje z dniem, w którym decyzja starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa stała się ostateczna.

 

Osoba, która skorzystała z bonifikaty przy przekształceniu, nie może w ciągu pięciu lat od dnia przekształcenia prawa zbyć zakupionej nieruchomości albo wykorzystywać jej na inne cele niż te, które stanowiły podstawę bonifikaty. Zakaz ten nie obejmuje zbycia nieruchomości na rzecz osoby bliskiej.

 

Jeżeli jednak nieruchomość zostanie sprzedana lub wykorzystana na inne cele, to organ, który udzielił bonifikaty, zażąda zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji.

 

Nowe przepisy powinny przyspieszyć proces przekształceń. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz właściciela nieruchomości opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w przypadku zmiany wartości nieruchomości. Właściciel nieruchomości opłat tych nie ponosi. Prawo własności podlega konstytucyjnej i ustawowej ochronie. Własność uprawnia do posiadania, korzystania oraz rozporządzania nieruchomością w granicach ustanowionych przepisami prawa. Zachęcam więc do skorzystania z istniejących możliwości prawnych i ubiegania się o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459 z późn. zmianami).

Maria BaronOPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach