Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 marca 2011 r.

Transport: Nowa regulacja o przewozie towarów niebezpiecznych

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, określa zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Obecnie tematyka ta jest regulowana w trzech ustawach w zależności od rodzaju przewozu. Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zgodnie z projektem, przepisy ustawy będą stosowane do przewozu towarów niebezpiecznych m.in. w przypadkach wskazanych w ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), RID (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), ADN (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych).

Ustawa wskazuje instytucje właściwe do wykonywania czynności administracyjnych, którymi będą m.in. prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, ministrowie gospodarki, zdrowia i infrastruktury. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie odpowiedzialny za wspólne dla wszystkich rodzajów transportu kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień doradcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

W projekcie ustawy określono obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Zaliczono do nich m.in. podjęcie środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych, wyposażenie osób realizujących taki przewóz w niezbędne dokumenty, wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zgłoszenie ich przewozu. Zaproponowano obowiązek zgłoszenia przewozu drogowego towarów niebezpiecznych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przewozu koleją – do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przewozu żeglugą śródlądową – do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Projekt określa także, kim są osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, a także zagadnienia związane z uzyskiwaniem uprawnień w tym zakresie. Do osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych ustawa zalicza osoby fizyczne zatrudnione przez uczestników przewozów lub wykonujące czynności na ich rzecz, m.in. kierowców. Ustawa określa także obowiązki i zadania doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych będzie musiał wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa.

Nowe przepisy regulują też działalność dotyczącą prowadzenia kursów ADR, kursów na ekspertów ADN oraz kursów na doradców, a także zasady kontroli tej działalności. Postanowiono, że marszałek województwa będzie kontrolował podmioty prowadzące kursy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

W projekcie ustawy określono także wymagania dla środków transportu przewożących towary niebezpieczne. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych będzie wymagał wcześniejszego uzyskania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wystawionego w decyzji administracyjnej na rok przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. W przypadku statków żeglugi śródlądowej, świadectwo dopuszczenia statku ADN, będzie wystawiał dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na pięć lat.

T.Sz., CIR
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach