Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


15 grudnia 2006 r.

Umowny dział spadku

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednej osobie, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich dziedziczących osób. Z testamentu lub — w przypadku jego braku — z ustawy wynika, kto jaką część majątku otrzyma. By spadkobierca mógł skorzystać przypadającej mu części, musi nastąpić podział spadku. Podział taki może być dokonany bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź w formie orzeczenia sądu. Gdy spadkobiercy potrafią się porozumieć w kwestii spadku i nie występują z roszczeniami sądowymi, wówczas mówimy o tzw. umownym podziale spadku. W porównaniu z działem sądowym jest on szybszy i przede wszystkim tańszy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Co to jest umowny dział spadku?

Umowny dział spadku jest to porozumienie (umowa) spadkobierców co do tego, jakie składniki majątkowe, wchodzące w skład całości spadku (tzw. masy spadkowej), mają przypaść poszczególnym osobom w ramach przyznanych im udziałów.


Kiedy można dokonać umownego działu spadku?

Dokonanie podziału majątku spadkowego w drodze zawarcia umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje zgoda wszystkich spadkobierców. Jeśli jeden ze spadkobierców sprzeciwia się przeprowadzeniu podziału w sposób ustalony przez pozostałe osoby, wówczas ma miejsce tzw. sądowy dział spadku — sąd przeprowadza podział w drodze wydania stosownego orzeczenia.

Gdyby jeden ze współspadkobierców zbył (np. sprzedał lub podarował) przysługujący mu udział w masie spadkowej, stroną umowy o dział spadku będzie nabywca udziału.


Jak wygląda umowa i czy wymagane są jakieś dokumenty?

Sposób i warunki dokonania podziału określają same strony. Spadkobiercy nie mogą jednak określić w umowie wielkości przysługujących im udziałów w odmienny sposób, niż wynika to z ustawy lub z treści testamentu. Próba zmiany postanowień testamentowych lub naruszenie przepisów wynikających z ustawy sprawią, że umowa będzie nieważna. Nie ma natomiast przeciwwskazań, by spadkobiercy objęli umownym działem spadku tylko jego część, a nie całość.

Ważne jest, by w umowie uregulować sprawy związane z zaliczeniem darowizn oraz kwestie wzajemnych roszczeń pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, poczynionych nakładów, pobranych pożytków. Zlekceważenie tych kwestii może doprowadzić do sporów w przyszłości.

Wymagania formalne samej umowy zależą od rodzaju przedmiotów należących do spadku. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W innych sytuacjach umowa o dział spadku może być zawarta w formie dowolnej, także ustnej.


Jak przebiega podział?

Umowny podział spadku może przebiegać na kilka sposobów:

  • poszczególne przedmioty są dzielone fizycznie i przyznane zostają poszczególnym spadkobiercom (podział następuje stosownie do wielkości udziałów każdej z dziedziczących osób);
  • następuje tzw. podział cywilny składnika majątkowego, w wyniku którego zostaje on sprzedany osobie trzeciej, a spadkobiercy dzielą między siebie uzyskaną z tego tytułu kwotę;
  • określone składniki majątkowe mogą być przyznane za zgodą pozostałych spadkobierców jednemu lub kilku z nich (zwykle pojawia się tu obowiązek spłaty na rzecz pozostałych osób).


Darowizny otrzymane od spadkodawcy dolicza się do masy spadkowej według zasad opisanych w tekście: Dział spadku a darowizna.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)


Warto przeczytać:

Sądowy dział spadku

Spadek — kto dziedziczy?

Testament

Zachowek


Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach