Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 czerwca 2008 r.

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym. Przysługuje określonym grupom pracowników, których stosunek pracy regulują przepisy szczególne. Jedną z takich grup są nauczyciele. O tym, na jakich warunkach mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, mówi Karta Nauczyciela. Kiedy nauczyciel może pójść na urlop? Jakie w jego trakcie ma przywileje i prawa? Czego nie wolno mu zrobić, by nie zostać odwołanym z urlopu? Odpowiadamy w artykule.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak sama nazwa wskazuje, urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany po to, by pracownik, który doświadcza przedłużających się problemów zdrowotnych, mógł wrócić do formy i odzyskać zdolność do pracy.

Kwestie związane z urlopem dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela, a dokładniej art. 73 tej ustawy, oraz odpowiednie przepisy wykonawcze (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. – patrz: podstawa prawna).


Kto może pójść na urlop

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który:

  • jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracował w szkole co najmniej 7 lat.


Zastrzeżenie:
Do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.


Drugi urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel może otrzymać nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego.

Jednorazowo może przebywać na urlopie maksymalnie rok. W tym czasie powinien poddać się leczeniu. Łączny wymiar urlopów podczas całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.


Nauczyciel przed emeryturą

W wyjątkowej sytuacji znajduje się nauczyciel, któremu do nabycia prawa do emerytury pozostaje mniej niż rok.

Nauczycielowi przed emeryturą urlop może być udzielony jedynie na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa on uprawnienia emerytalne.


Kto udziela urlopu i jak wygląda procedura

Urlopu udziela dyrektor szkoły, ale o potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz leczący nauczyciela na podstawie:

  • wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
  • wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne,
  • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.


Ważne:
Lekarzem uprawnionym jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Orzeczenia nie może wydać lekarz praktykujący prywatnie.


Orzeczenie sporządza się w 3 egzemplarzach, z których jeden wręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji lekarskiej osoby badanej. Wzór orzeczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. (patrz: podstawa prawna).

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest upoważniony do orzekania o potrzebie udzielenia urlopu i o jego wymiarze. Nie decyduje natomiast o dacie rozpoczęcia urlopu. Wyłączne kompetencje w tym zakresie posiada dyrektor szkoły lub placówki, w której pracuje nauczyciel. Powinien on udzielić zaleconego urlopu dla poratowania zdrowia bez zbędnej zwłoki, uwzględniając jednak konieczność zapewnienia placówce prawidłowego funkcjonowania.

Zarówno nauczyciel, jak i zatrudniający go dyrektor szkoły mogą odwołać się od treści orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnoszą za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, ma obowiązek przekazać je do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Ponowne orzeczenie powinno być wydane w terminie 14 dni. Jest ono ostateczne.

Zastrzeżenie:
Nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia.Jakie przywileje ma nauczyciel na urlopie

Korzystając z urlopu, nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych (np. świadczenia urlopowego, dodatków socjalnych, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do dalszej pracy.


Czego nie wolno nauczycielowi

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy, ani podjąć innej działalności zarobkowej.

Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że nauczyciel wykonuje na urlopie jakąkolwiek pracę, może odwołać go z urlopu. W odwołaniu wskazuje podstawę prawną, czyli art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, oraz określa termin, w którym nauczyciel ma stawić się w pracy. Może, ale nie musi przedstawić powodu odwołania.

Podstawą odwołania może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętej przed udzieleniem urlopu (por. uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05).

Zastrzeżenie:
Pod pojęciem „innej działalności zarobkowej” kryje się osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także umów cywilnoprawnych.Nauczyciel akademicki na urlopie – inne zasady, inne prawa

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom akademickim reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 134 ust. 5–12).

Zgodnie z przepisami, nauczyciel akademicki ma prawo do takiego urlopu, jeżeli:

  • jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • przepracował w danej uczelni co najmniej 5 lat.


Urlop udzielany jest, gdy stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. Jednorazowo nauczyciel akademicki może skorzystać z 6 miesięcy urlopu. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 2 lat.

Aby pójść na urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel akademicki składa pisemny wniosek do rektora zatrudniającej go uczelni. Do wniosku dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz wydaje takie orzeczenie na podstawie:

  • wyniku badania lekarskiego,
  • wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne,
  • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.


Orzeczenie sporządza się z kopią, przy czym oryginał doręcza się za pokwitowaniem nauczycielowi, a kopię dołącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela. O wydaniu orzeczenia lekarz powiadamia listownie podstawową jednostkę służby medycyny pracy, o ile możliwe jest jej ustalenie, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nauczycielem akademickim.

W przeciwieństwie do Karty Nauczyciela, która zabrania nauczycielowi podejmowanie jakiejkolwiek pracy czy działalności zarobkowej w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, Prawo o szkolnictwie wyższym jest mniej restrykcyjne. Stanowi bowiem, że pracownik korzystający z urlopu nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może jednak wykonywać zlecenia czy umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ważne:
Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym. Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1991);
3) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1817).

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach