Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 grudnia 2006 r.

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Realizacje inwestycji budowlanych nierzadko wiążą się z koniecznością usunięcia drzew lub krzewów rosnących na terenach mających stać się placem budowy. Zdarza się też, że drzewa zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi i mienia na przydomowych posesjach. Przed podjęciem decyzji o wycince warto jednak pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości własnych czy dzierżawionych nie jest dowolnym działaniem, lecz podlega przepisom. Ich zlekceważenie i samowolne pozbycie się drzewa czy zniszczenie powierzchni porośniętej krzewami może skutkować wysoką karą.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A


ZEZWOLENIE


Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:


 • w lasach,

 • owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),

 • na plantacjach drzew i krzewów,

 • których wiek nie przekracza 5 lat,

 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,

 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na skrzyżowaniach i łukach,

 • usuwanych z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (na podstawie decyzji właściwego organu),

 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i eksploatację urządzeń kolejowych (na podstawie decyzji właściwego organu),

 • stanowiących przeszkody lotnicze (na podstawie decyzji właściwego organu).SPOSÓB ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI

1. Dokumenty


Wymagane dokumenty:

a)  wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

 • tytuł prawny władania nieruchomością,

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

 • obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,

 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

b)  w przypadku, gdy posiadacz nie jest prawowitym właścicielem nieruchomości — zgoda jej właściciela,

c)  w związku z planowaną inwestycją — szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na planie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz pozwolenie na budowę.


Miejsce złożenia wniosku:
Wydział ekologii/ wydział ochrony środowiska lub biuro obsługi interesanta w urzędzie miejskim właściwym ze względu na położenie nieruchomości.


2. Wyjazd w teren:
Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez inspektorów. Z ich oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów.

3. Decyzja:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych: do 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku i w tym terminie powinna zostać podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę. Organem wydającym pozwolenie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

4. Odwołanie:

Od decyzji można się odwołać. Odwołanie następuje za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


OPŁATY


Za usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Nalicza je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Warto zaznaczyć, że omówione poniżej opłaty dotyczą przede wszystkim wycinki drzew lub krzewów z terenów wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wysokość opłaty ustala się inaczej dla drzew, inaczej dla krzewów.

Drzewa
Opłata za usunięcie drzewa ustalana jest na podstawie stawki zależnej od obwodu i gatunku drzewa. Stawki za usunięcie drzew podawane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska i podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług. Stawki uzależnione są od rodzajów i gatunków drzew oraz od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (stawki na rok 2006 — patrz: tabela).

 

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż wymienione w tabeli stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej.
Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się odrębnie.

Opłatę nalicza się następująco:

obwód drzewa* x stawka za cm obwodu x współczynnik różnicujący**

* obwód drzewa w cm mierzony na wysokości 130 cm
** współczynnik różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (patrz: wykaz współczynników różnicujących stawki).


Przykład
Opłata za wycięcie buku o obwodzie 70 cm wyniesie:
70 cm x 75,19 zł/cm x 2,37 = 5 263,3 zł x 2,37 = 12 474,02 zł


Zakłada się, że stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać określonych kwot. Kwoty te są corocznie waloryzowane. Można je znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska.


Maksymalne kwoty opłat za usuwanie drzew, za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, w roku 2006 wynoszą:


1. 283,66 zł — przy obwodzie do 25 cm,
2. 430,75 zł — przy obwodzie od 26 do 50 cm,
3. 672,38 zł — przy obwodzie od 51 do 100 cm,
4. 1 050,60 zł — przy obwodzie od 101 do 200 cm,
5. 1 575,90 zł — przy obwodzie od 201 do 300 cm,
6. 2 206,26 zł — przy obwodzie od 301 do 500 cm,
7. 2 836,62 zł — przy obwodzie od 501 do 700 cm,
8. 3 677,10 zł — przy obwodzie powyżej 700 cm.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,

 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,

 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,

 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,

 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew (i krzewów),

 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

 • których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,

 • z grobli stawów rybnych,

 • których usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.


Ponadto nie nakłada się opłaty za usunięcie topól o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Krzewy
Opłata za usunięcie krzewów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości porośniętej krzewami. Gatunek krzewów nie odgrywa tu żadnej roli.
Stawka za usunięcie 1 metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w 2006 roku wynosi 210,12 zł.

Opłata podwyższona
Przedstawione powyżej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów są dwukrotnie wyższe, jeżeli drzewa bądź krzewy usuwane są z terenu uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni.

Uiszczenie opłat
Uiszczenie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, pobierane są odsetki za zwłokę.
Jeżeli posiadacz nieruchomości znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może starać się o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu jej uiszczenia (maksymalnie na 3 lata). Warunkiem jest jednak złożenie do organu administracyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wniosku przed upływem terminu dla wniesienia opłaty.


KARY


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną za:

 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

 • zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją albo niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych.


Administracyjna kara pieniężna jest równa trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew lub krzewów, określonej na zasadach opisanych powyżej.


Stawki kar za zniszczenie 1 metra kwadratowego terenu zieleni na rok 2006 wynoszą:

 • dla trawników: 48,33 zł,

 • dla kwietników: 414,99 zł.


Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin płatności kar odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza ich żywotności i o ile posiadacz nieruchomości podjął odpowiednie działania w celu zachowania żywotności drzew lub krzewów. W przypadku spełnienia powyższych warunków, kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary.


PODSTAWA PRAWNA

Podstawowym aktem prawnym normującym dopuszczalność i zasady usuwania z nieruchomości drzew i krzewów jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.).
Wysokość opłat za wycinkę drzew i krzewów określa Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (MP Nr 62, poz. 861).


Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach