Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 stycznia 2007 r.

Użytkowanie wieczyste czy własność?

To pytanie zadaje sobie wielu użytkowników wieczystych, szczególnie ci, którzy mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r., nr 175, poz.1459). Choć ustawa obowiązuje już ponad rok (od 13 października 2005 r.), to niewielu użytkowników wieczystych decyduje się na zmianę stanu prawnego swoich nieruchomości. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że przekształcenie jest odpłatne, a nie każdy z użytkowników wieczystych gotów jest ponieść koszty takiego przekształcenia. Inicjatywa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy do uprawnionego podmiotu, co oznacza, że wniosek w tej sprawie składa użytkownik wieczysty, bądź w przypadku współużytkowania wszyscy użytkownicy wieczyści.


Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.


Czym jest użytkowanie wieczyste? Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych – gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom (osobom prawnym, w tym podmiotom publicznoprawnym i osobom fizycznym) na względnie długi, określony czas (99 lat, wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż lat 40), w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób.

 

Prawo użytkowania wieczystego dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.

 

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu, z wyłączeniem innych osób i w tych samych granicach swoim prawem rozporządzać.

 

Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Użytkownik wieczysty ma prawa zbliżone do właściciela. Może swoim prawem swobodnie dysponować, czyli sprzedać je, obciążać, darować lub zapisać w testamencie. Podlega ono egzekucji. Użytkownik wieczysty ma pełne prawo własności do budynków postawionych na gruncie.

 

Oddanie gruntu gminy lub Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Uzyskanie prawa użytkowania wieczystego następuje za odpłatnością w postaci uiszczenia pierwszej opłaty (stawka procentowa od 15-25% ceny nieruchomości) oraz do uiszczania opłat rocznych (kwota uzależniona jest od stawki procentowej od ceny nieruchomości, stawka natomiast związana jest z przeznaczeniem nieruchomości, na ogół od 0,3 do 3%).

 

Skoro prawo użytkowania wieczystego jest zbliżone do własności, należy sobie zadać pytanie, czy warto to prawo przekształcać. Taką ocenę każdy użytkownik wieczysty musi przeprowadzić sam.

 

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy ponieść opłaty, których wysokość jest uzależniona od wartości prawa użytkowania wieczystego, a ta, uzależniona jest od długości okresu użytkowania wieczystego. Do jej ustalenia konieczne jest określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia, jednakże uzależnione to jest odpowiednio od zgody właściwej rady, sejmiku lub wojewody. Z rozeznania piszącej, niewiele gmin podjęło uchwały dotyczące zastosowania tej bonifikaty.

 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić:

 

 • osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (z wyłączeniem nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne),
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (także osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po 13 października 2005 roku,
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,
 • osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa powyżej.

 

Wystąpienie z żądaniem przekształcenia, które następuje w wyniku decyzji administracyjnej jest możliwe do 31 grudnia 2012 roku.

 

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

 

 • starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również, w stosunku do których prawo własności wykonują inne państwowe osoby prawne,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku to:

 

 • odpis z księgi wieczystej (z Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych),
 • umowę użytkowania wieczystego,
 • w przypadku użytkownika wieczystego - osoby prawnej,
 • uchwałę właściwego organu użytkownika wieczystego,
 • wypis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

 

Maria Baron
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach