Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


8 marca 2010 r.

Wykaz chorób zawodowych

W tabeli poniżej prezentujemy choroby, które są uznawane za zawodowe, i okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Choroba zawodowa Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
 • w przypadku zatruć ostrych — 3 dni
 • w przypadku zatruć przewlekłych — w zależności od rodzaju substancji
2. Gorączka metaliczna
 • 3 dni
3. Pylice płuc:
 • pylica krzemowa
 • pylica górników kopalń węgla
 • pylico-gruźlica
 • pylica spawaczy
 • pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe
 • pylica talkowa
 • pylica grafitowa
 • pylice wywoływane pyłami metali
 • nie można określić
4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
 • rozległe zgrubienia opłucnej
 • rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
 • wysięk opłucnowy

 • nie można określić
 • nie można określić
 • 3 lata
5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń
 • 1 rok
6. Astma oskrzelowa
 • 1 rok
7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
 • postać ostra i podostra
 • postać przewlekła

 • 1 rok
 • 3 lata
8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne
 • 1 dzień
9. Byssinoza
 • 7 dni
10. Beryloza
 • nie można określić
11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
 • nie można określić
12. Alergiczny nieżyt nosa
 • 1 rok 
13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • 1 rok 
14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym
 • 2 lata 
15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
 • guzki głosowe twarde
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
 • niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią
 • 2 lata
16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
 • ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części
 • ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
 • przewlekłe popromienne zapalenie skóry
 • przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
 • zaćma popromienna

 • 2 miesiące

 • 1 miesiąc

 • nie można określić
 • nie można określić
 • 10 lat
17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
 • rak płuca, rak oskrzela
 • międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
 • nowotwór układu krwiotwórczego
 • nowotwór skóry
 • nowotwór pęcherza moczowego
 • nowotwór wątroby
 • rak krtani
 • nowotwór nosa i zatok przynosowych
 • nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%
 • indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
 • ostatni podpunkt — indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
18. Choroby skóry:
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
 • trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
 • drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
 • grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
 • pokrzywka kontaktowa
 • fotodermatozy zawodowe

 • 2 lata
 • 1 miesiąc
 • 1 miesiąc
 • 1 miesiąc

 • 1 miesiąc

 • 2 miesiące
 • 2 lata
19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
 • przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
 • przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
 • przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
 • przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
 • przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
 • zmęczeniowe złamanie kości
 • 1 rok
20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
 • zespół cieśni w obrębie nadgarstka
 • zespół rowka nerwu łokciowego
 • zespół kanału de Guyona
 • uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej
 • 1 rok
21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz
 • 2 lata
22. Zespół wibracyjny:
 • postać naczyniowo-nerwowa
 • postać kostno-stawowa
 • postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa

 • 1 rok
 • 3 lata
 • 3 lata
23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
 • choroba dekompresyjna
 • urazy ciśnieniowe
 • następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

 • 5 lat
 • 3 dni
 • 3 dni
24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
 • udar cieplny albo jego następstwa
 • wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
 • odmroziny
 • 1 rok
25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
 • alergiczne zapalenie spojówek
 • ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym
 • epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
 • zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
 • zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
 • centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego
 • 1 rok
 • 3 dni

 • 1 rok
 • 3 lata
 • 10 lat

 • 3 lata
26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa
 • nie można określić


Źródło:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869).

M.S. (aktual.)Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach