Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


24 maja 2007 r.

Wyrejestrowanie pojazdu

Kasacja bądź kradzież to niejedyne przesłanki stanowiące podstawę wyrejestrowania pojazdu. W jakich jeszcze sytuacjach pojazd podlega wyrejestrowaniu? Jak wygląda procedura? Jakie dokumenty należy złożyć i jakie koszty trzeba ponieść? Gdzie załatwić sprawę? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych informacji znajdziemy w poniższym materiale.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Na podstawie art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • wywozu pojazdu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą;
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.


Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek jego właściciela lub upoważnionej przez niego osoby.
Do wyrejestrowania pojazdu niezbędne są następujące dokumenty:

 • kasacja (złomowanie) pojazdu:
 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu),
 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne;


 • kradzież pojazdu:
 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;


 • wywóz pojazdu z kraju:
 • wypełniony wniosek,
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);


 • zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:
 • wypełniony wniosek,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne;


 • udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:
 • wypełniony wniosek,
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 • dokument poświadczający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne;


 • przekazanie niekompletnego pojazdu:
 • wypełniony wniosek,
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.


Dodatkowo należy okazać:

 • dowód osobisty właściciela,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) — w przypadku osoby prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo — w przypadku działania przez osobę upoważnioną,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu oraz za pełnomocnictwo.Miejsce złożenia dokumentów


Wyrejestrowania pojazdu dokonuje się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu), w którym miała miejsce ostatnia rejestracja pojazdu.


Opłaty

Opłata skarbowa
:

 • za wydanie decyzji o wyrejestrowanie pojazdu — 10 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo — 17 zł.


Zapłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie swojego urzędu.

Opłata na rzecz gminy:

 • obowiązująca w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • przeznaczona na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 • obliczana na podstawie specjalnego wzoru, z którym można zapoznać się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419, z późn. zm.),
 • nie dotyczy pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.


O wysokość opłaty najlepiej zapytać we właściwym urzędzie.


Termin i sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej i wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Warto wiedzieć


Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.


Aktualne wykazy przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów wojewódzkich:
dolnośląskie,
kujawsko-pomorskie,
lubelskie,
lubuskie,
łódzkie,
małopolskie,
mazowieckie,
opolskie,
podkarpackie,
podlaskie,
pomorskie,
śląskie,
świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie,
wielkopolskie,
zachodniopomorskie.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419, z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach