Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 listopada 2006 r.

Zagospodarowanie otoczenia domu

Gotowy dom to tylko część układanki. Aby dzieło miało skończony charakter, należy zadbać o otoczenie. Ten ostatni etap jest znacznie przyjemniejszy od poprzednich. Czeka nas po prostu mniej biurokracji i wędrówek po urzędach. Ostateczny kształt będzie zależał głównie od nas, a nie od specjalistów architektury i budownictwa.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

 

Na większość budowli tak zwanej małej architektury nie wymaga się pozwolenia na budowę. Naszym jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie rozpoczęcia prac we właściwym urzędzie i przestrzeganie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego przed rozpoczęciem budowy warto wybrać się do gminnego wydziału architektury i skonsultować swoje zamiary z urzędnikami. Jest to zdecydowanie tańsze niż ewentualna rozbiórka i ponowna budowa.


Według prawa budowlanego zgłoszenia prac wymagają między innymi:

 

 • przyłącza do budynków: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • instalowanie krat na obiektach budowlanych.

Istnieją także obiekty, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Są to:

 

 • obiekty małej architektury, jeżeli nie są umieszczone w miejscach publicznych (do tej kategorii zalicza się niewielkie obiekty, a w szczególności kapliczki, posągi ogrodowe, wodotryski, inne elementy ogrodu, obiekty służące rekreacji i utrzymaniu porządku),
 • ogrodzenia (jeżeli nie są to ogrodzenia, które trzeba zgłosić).

Nie są to wszystkie obiekty, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia. Te, które zostały wymienione najczęściej jednak otaczają nasze domy. Pełny ich wykaz znajdziemy w ustawie o prawie budowlanym.


W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, odpowiednie szkice, rysunki lub inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.


W przypadku budowy zbiornika gazowego i przyłączeń innych mediów do zgłoszenia dołączamy projekt zagospodarowania działki i opis techniczny instalacji wykonany przez uprawnioną osobę. Budowę zbiornika na gaz należy dodatkowo uzgodnić z organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową.


Budowę zgłaszamy w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Możemy je rozpocząć, gdy właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Zgłoszenie jest ważne przez 2 lata. Zgłoszenie może być oprotestowane, jeśli planowane działania są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania, z decyzją o warunkach zabudowy, zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pogorszą stan środowiska lub stan zachowania zabytków, pogarszą warunki zdrowotne i sanitarne albo powodują uciążliwości dla sąsiadów.


Dokładny i pełny opis znajdziemy w ustawie o prawie budowlanym.


Jak budować ogrodzenie


Podczas budowy niektórych elementów domowego otoczenia będziemy zmuszeni brać pod uwagę warunki, jakie narzuca najbliższe otoczenie. Dotyczy to zwłaszcza ogrodzeń. Budując płot, musimy zwracać uwagę na opinie i zamierzenia sąsiadów, a także warunki, jakie narzucają nam publiczne drogi.


Prawo nie określa, kto ponosi koszty budowy ogrodzenia pomiędzy działkami. Wiadomo jedynie, że utrzymywanie w dobrym stanie granicznego ogrodzenia jest obowiązkiem dwóch stron. Dlatego wszystko właściwie zależy od naszych prywatnych ustaleń z sąsiadem. Jeśli nie będzie on zainteresowany budową, sami poniesiemy koszty. Będziemy mogli jednak zażądać, aby współuczestniczył w kosztach utrzymania ogrodzenia.


W wypadku gdy obie strony chcą postawić ogrodzenie, najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie go dokładnie w linii przebiegu granicy działek. Jeśli stawiamy płot samodzielnie, to lepiej postawić go na terenie swojej działki. Unikniemy w ten sposób nieporozumień i oskarżeń o naruszenie granic.


Usytuowanie ogrodzenia od strony ulicy zależy głównie od warunków drogowych i miejscowych planów zagospodarowania. Jeśli droga wiodąca wzdłuż naszej działki ma być w przyszłości poszerzona, to ogrodzenie będzie musiało być przesunięte w głąb działki, uwzględniając pas ziemi potrzebny na budowę drogi. Właściwy urząd może także zaprotestować, gdy nasze ogrodzenie będzie ograniczało niezbędną widoczność na drodze. Taka sytuacja może zaistnieć, gdy nasza działka położona jest przy skrzyżowaniu dwóch dróg. Może się wtedy okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik.


Ogrodzenia muszą spełniać także pewne szczegółowe normy określone w specjalnych rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dokładnie reguluje właściwe zagospodarowanie domu i jego otoczenia. Ogrodzenia nie mogą być zagrożeniem dla życia i zdrowia. Minimalna wysokość, na której znajdować się mogą ostre zakończenia to 1,8 metra. Wejście powinno mieć co najmniej 0,9 metra, a brama minimum 2,4 metra. Wszystkie uchylne bramy powinny otwierać się na wewnętrzną stronę działki.


Składowanie odpadów


Powyższe rozporządzenie określa także warunki, w jakich powinniśmy przechowywać śmieci. Wymaga one od nas, aby śmieci były przechowywane na wygrodzonym i zadaszonym miejscu. Jeśli mamy zamykane pojemniki, możemy ustawić je tylko na utwardzonej powierzchni. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie swobodnego odbioru odpadów przez odpowiednie służby. Śmieci musza być przechowywane w odległości 10 metrów od pomieszczeń mieszkalnych i 3 metrów od granicy działki. Jeśli jednak dogadamy się z sąsiadem, możemy przechowywać śmieci razem, po obu stronach działki. Śmietnik może także przylegać do linii granicznej od strony ulicy.


Śmietnik warto połączyć z innymi koniecznymi instalacjami. Na przykład z pomieszczeniem na licznik gazu i energii elektrycznej. Warunki ich budowy są również ściśle określone w rozporządzeniu.


W bardzo wielu przypadkach plany budowy śmietnika i liczników przewidziane są w projekcie budowlanym, a osoby projektujące są doskonale zorientowane, jak należy tę sprawę rozwiązać.


Jeśli nie mamy ochoty na spotkanie z urzędnikami, możemy postawić kubeł wewnątrz działki i osłonić go lekką drewnianą ogrodową konstrukcją. Jako element małej architektury nie wymaga on zgłaszania.


Garaż


Garaż najwygodniej zaplanować wraz z domem. W takim przypadku architekt zaprojektuje go według wszystkich norm i wymogów. Jeśli jeszcze nie mamy garażu, to aby go wybudować, będziemy potrzebować pozwolenia. W takiej sytuacji kierujemy się podobnymi zasadami, jak podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę domu.


Według prawa minimalne wymiary garażu to 3 na 6 metrów. Warto go jednak trochę powiększyć, ponieważ dzięki temu zwiększy się znacznie komfort użytkowania. Minimalna wysokość takiego budynku to 220 centymetrów. Brama wjazdowa musi mieć co najmniej 230 centymetrów szerokości i dwieście centymetrów wysokości. Pomiędzy ścianą a bokiem samochodu należy zachować odległość 50 centymetrów. Pomieszczenie, w którym stoi samochód musi być oczywiście odpowiednio wentylowane. Do garażu powinien być zapewniony odpowiedni dojazd. Jeśli nasza działka nie ma połączenia z drogą publiczną, to na wykonanie takiego dojazdu również powinniśmy otrzymać zezwolenie.


Prostszym rozwiązaniem jest budowa wiaty garażowej lub budynku gospodarczego, w którym stał będzie samochód. Maksymalna powierzchnia takiej budowli może wynosić 25 m2.


Mała architektura


Podczas tworzenia ogrodu można pozwolić sobie na o wiele większą swobodę. Jeśli tylko nasze plany nie będą zbyt ambitne, to prawie na wszystkie prace nie będziemy potrzebowali nawet zgłoszenia.
Jedynym bardzo problematycznym elementem jest wycinka drzew. Zgodzić się muszą na nią urzędnicy, a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.


Oczka wodne i baseny, jeśli nie przekraczają powierzchni 30 m2, wymagają tylko zgłoszenia w urzędzie.


Drobne prace ziemne wykonamy samodzielnie bez jakichkolwiek zgłoszeń i pozwoleń. Nie mogą one jednak zakłócać miejscowych stosunków wodnych i na przykład powodować zalewania działki sąsiada.


Bez problemu postawimy także małe altanki czy ogrodzenia dzielące ogród na różne strefy. Możemy zbudować także wodotryski lub umieścić w ogrodzie inne elementy (rzeźba, kapliczka).


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118);


Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).Mateusz Grabowski

 OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach