Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 grudnia 2006 r.

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Osoba, która posiada obywatelstwo polskie i stale przebywa na terytorium Polski, zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu. Jeżeli przebywa się dłużej w innej miejscowości niż ta, w której jest się zameldowanym, należy dopełnić — w miejscu przebywania — obowiązku meldunku na pobyt czasowy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

Miejsce załatwienia formalności:
urząd miejski — biuro obsługi interesanta/biuro administracji i spraw obywatelskich/centrum obsługi mieszkańców/biuro meldunkowe itp.

 

Dokumenty
Osoba dokonująca czynności zameldowania przedstawia:

 • prawidłowo wypełniony druk meldunkowy,
 • potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
 • osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni do 50 roku życia) — książeczkę wojskową,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu spółdzielczego lub umowa cywilno-prawna),
 • w nowo budowanym domu — dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

 

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.


Termin załatwienia sprawy: od ręki
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.


Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

Każdy meldujący się otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu. Zaświadczenie to jest ważne przez 2 miesiące. To czas przewidziany na wymianę dowodu osobistego.

Jeżeli po upływie owych 2 miesięcy potrzebne nam będzie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (np. do przedstawienia w banku), to składamy w biurze meldunkowym następujące dokumenty:

 • podanie,
 • dowód osobisty.


Termin załatwienia sprawy: od ręki.

Opłata skarbowa wynosi za zaświadczenie 17 zł.


 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.

Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się:

— wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
— pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
— odbywanie czynnej służby wojskowej,
— pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.


Miejsce załatwienia formalności:
urząd miejski — biuro obsługi interesanta/biuro administracji i spraw obywatelskich/centrum obsługi mieszkańców/biuro meldunkowe.


Dokumenty
Osoba dokonująca czynności zameldowania przedstawia:

 • prawidłowo wypełniony druk meldunkowy,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
 • osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni do 50 roku życia) — książeczkę wojskową,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu spółdzielczego lub umowa cywilno-prawna).

 

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.


Termin załatwienia sprawy: od ręki
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.


W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa. Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

 

 

WYMELDOWANIE


Miejsce załatwienia formalności:
urząd miejski — biuro obsługi interesanta/biuro administracji i spraw obywatelskich/centrum obsługi mieszkańców/biuro meldunkowe.


Dokumenty
Osoba dokonująca czynności wymeldowania przedstawia:

 • prawidłowo wypełniony druk — zgłoszenie wymeldowania,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu (mężczyźni do 50 roku życia) — książeczkę wojskową,
 • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
 • przy wymeldowaniu dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Opłaty
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.


Termin załatwienia sprawy: od ręki.PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).Przeczytaj też: Wystarczy się zameldować, by nie zapłacić podatku — ulga meldunkowa

Magdalena StecOPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach