Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

9 lipca 2007 r.

Zamówienia publiczne po zmianach — informacje ogólne

W wyścigu o uzyskanie zamówienia publicznego startuje coraz więcej przedsiębiorców. Gra warta jest świeczki, bowiem co roku jednostki sektora finansów publicznych przeznaczają coraz większe środki na inwestycje czy bieżące zakupy towarów i usług. Na swój udział w „torcie pieniędzy publicznych” może liczyć tylko ten przedsiębiorca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę. Nawet najlepsza oferta nie daje jednak gwarancji uzyskania zamówienia, jeżeli wykonawca nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Cykl artykułów „ABC zamówień publicznych” ma tę wiedzę przybliżyć i być przewodnikiem po zawiłych meandrach zamówień publicznych.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że zamówienia publiczne to określone przepisami prawa procedury, które podmiot dysponujący pieniędzmi publicznymi (zamawiający) musi stosować przy wyborze oferenta. Zastosowanie tych procedur daje gwarancję wyboru najkorzystniejszej oferty, ograniczając zarazem swobodę zamawiającego w wyborze wykonawcy. Celem ich jest zapewnienie równego traktowania i uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami oraz uczciwości i efektywności w wydatkowaniu środków publicznych.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia na zamawiającym spoczywa wiele obowiązków, którym odpowiadają uprawnienia wykonawców. Najważniejsze z nich to prawo do informacji o przedmiocie zamówienia i kryteriach, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, a także prawo do rzetelnej i obiektywnej oceny złożonej oferty.


Zamawiający


Zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych. Chodzi tu m.in. o jednostki sektora finansów publicznych wymienione w ustawie o finansach publicznych (organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, państwowe szkoły wyższe, samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe osoby prawne — z wyłączeniem spółek prawa handlowego), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje prawa publicznego (np. Poczta Polska, NBP, Telewizja Publiczna), zamawiających sektorowych, podmioty finansujące zamówienie z co najmniej 50-procentowym udziałem środków publicznych lub z udziałem środków, które winny być wydatkowane w trybie PZP.


Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada zamawiający. Może on powierzyć przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej jako pełnomocnikowi. Bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie postępowania spoczywa na kierowniku zamawiającego, a więc osobie lub organie uprawnionym do zarządzania zamawiającym na podstawie ustawy, statutu lub umowy. Kierownik może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom.


W przypadku zamówień o wartości powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych konieczne jest powołanie komisji przetargowej, będącej zespołem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. Pamiętać należy, że w postępowaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy, którzy podlegają wyłączeniu ze względu na zaistnienie okoliczności uzasadniających ich stronniczość (np. ubiegający się o udzielenie tego zamówienia, pozostający w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z którymś z wykonawców lub w stosunku pracy lub zlecenia, pozostający z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób, prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub przestępstwo gospodarcze). Osoby biorące udział w postępowaniu składają pisemne oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z tego postępowania.


Wykonawcy


Wykonawcą w myśl PZP może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę albo zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Szansę na uzyskanie zamówienia będzie miał tylko ten wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 PZP (przykładowo: posiadający zaległości podatkowe, będący w stanie likwidacji bądź upadłości, skazany prawomocnym wyrokiem sądu za oszustwa lub przestępstwa gospodarcze).


O udzielenie zamówienia może się również ubiegać grupa wykonawców, która powinna ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia.


Przedmiot zamówień publicznych i wyłączenia


Zgodnie z PZP przedmiotem zamówienia publicznego mogą być:


  • roboty budowlane (wykonanie albo zaprojektowanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym również koncesje na roboty budowlane),
  • dostawy (czyli nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr m.in. na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, leasingu, umowy nienazwanej),
  • usługi (zdefiniowane przez PZP jako wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy).


Zamawiający musi przeprowadzić postępowanie w wypadku zamówień, których wartość przekracza kwotę 14 000 euro (przed nowelizacją z 13 kwietnia 2007 r. 6000 euro). W przypadku zamówienia nieprzekraczającego tej kwoty podmiot udzielający takiego zamówienia nie jest traktowany jako zamawiający i nie musi stosować określonych w PZP procedur.


PZP przewiduje również inne wyłączenia umożliwiające niestosowanie ustawy w całości lub w części. Katalog zamówień podlegających wyłączeniu w całości określa art. 4 PZP. Przykładowo chodzi o zamówienia udzielane na podstawie umowy międzynarodowej, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, produkcję materiałów radiowych lub telewizyjnych, zakup czasu antenowego, nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego interes publiczny bądź interes państwa.


Wyłączenia częściowe polegają na zwolnieniu z obowiązku stosowania niektórych przepisów PZP, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania, ale w uproszczonym zakresie. Wyłączenie dotyczy usług:


1) ochrony osób i mienia, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności,
2) socjalnych,
3) hotelarskich lub restauracyjnych,
4) transportu kolejowego,
5) transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej,
6) prawniczych,
7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
8) szkoleniowych lub edukacyjnych,
9) zdrowotnych,
10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej,
11) detektywistycznych,
12) związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.


W takich wypadkach zamawiający nie jest związany terminami składania ofert, przesłankami trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a dla zamówień określonych w pkt. 3-12 przesłankami wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, nie ma obowiązku informowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, może nie żądać wniesienia wadium, nie obowiązuje go zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień, łączyć innych zamówień z usługami podlegającymi częściowemu zwolnieniu.


Tryby postępowania


PZP reguluje 8 trybów udzielania zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony i ograniczony są podstawowymi trybami udzielenia zamówienia, co oznacza, że zamawiający może je zastosować w przypadku każdego zamówienia. Pozostałe tryby, a więc negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytania o cenę, aukcja elektroniczna, zamówienie z wolnej ręki, mogą być zastosowane, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w PZP.


Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Z kolei w przetargu ograniczonym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty składają tylko wykonawcy zaproszeni do składania ofert.


Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.


Negocjacje z ogłoszeniem polegają na tym, że po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wybranych wykonawców do składania ofert wstępnych niezawierających ceny i prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Podobnie rzecz ma się w przypadku negocjacji bez ogłoszenia.


Zamówienie z wolnej ręki to niekonkurencyjny tryb, w którym zamawiający może udzielić zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą w określonych w ustawie sytuacjach.


W zapytaniu o cenę zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.


Licytacja elektroniczna jest trybem, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) podlegające automatycznej klasyfikacji.


Podstawa prawna:


  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)


Adam PalowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach