Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 lipca 2007 r.

Zamówienia publiczne po zmianach — przetarg nieograniczony

Prawo zamówień publicznych definiuje przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Charakterystyczne dla omawianego trybu udzielenia zamówienia jest to, że może w nim wystąpić każdy wykonawca. Nie oznacza to jednak, że każdy może uzyskać zamówienie, bowiem otrzyma je tylko ten, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz złoży najkorzystniejszą ofertę.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ogłoszenia o przetargu

Pierwszym etapem jest zamieszczenie przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie zamieszcza w swojej siedzibie w widocznym miejscu, a także na własnej stronie internetowej. Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl. Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Dla zamówień o wartości powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych wymagana jest publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dla bardzo dużych — w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W ogłoszeniu powinny znaleźć się podstawowe informacje o zamówieniu, w tym te odnoszące się do przedmiotu zamówienia, terminu i miejsca złożenia ofert.

Przekazanie specyfikacji

Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający za wydanie specyfikacji może pobrać opłatę, której wysokość nie może przekroczyć kosztów jej druku i dystrybucji. Zamawiający udostępnia specyfikację na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. Wydanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od pobrania wniosku.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, informując o tym wszystkich wykonawców; może także zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji, przekazując tę modyfikację niezwłocznie wszystkim wykonawcom. Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (w przypadku zamówień o znacznej wartości nawet o 7 dni).

Przygotowanie i złożenie ofert

Wykonawcy składają ofertę w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Termin składania ofert wskazany jest w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni dla zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi, oraz 20 dni dla robót budowlanych. Jeżeli wartość zamówień przekracza 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych, terminy składania ofert ulegają dalszemu wydłużeniu.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, także te dokumenty.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i tylko tych, które zostały wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji. W przypadku zamówień o znacznej wartości (powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych) zamawiający ma obowiązek żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wzywa także do złożenia wyjaśnień dotyczących uzupełnienia braków.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji, jednak nie dłużej niż:

 

  • 30 dni — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych,
  • 90 dni — jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług — 10 000 000 euro,
  • 60 dni — jeżeli wartość zamówienia jest inna niż wskazane wyżej.

 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda wykonawcy jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium.

Wadium

Uczestnictwo w postępowaniu uzależnione jest często od wniesienia przez wykonawcę wadium. Wadium jest obowiązkowe, jeżeli wartość zamówienia wynosi co najmniej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych. Dla zamówień o mniejszej wartości zamawiający może zażądać wadium. Wykonawcy wnoszą wadium w kwocie określonej przez zamawiającego, wynoszącej od 0,5 do 3 proc. wartości zamówienia, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zwrot wadium następuje po upływie terminu związania ofertą, zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia lub unieważnieniu postępowania. Na wniosek wykonawcy zamawiający zwraca wadium w przypadku wycofania oferty lub jej odrzucenia, a także wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, a także gdy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.

Otwarcie ofert

Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji. Otwarcie ofert jest jawne i powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje o wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunkach, cenie itd. Informacje te przekazuje się wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert.

Kwalifikacja wykonawców

Kolejnym etapem jest kwalifikacja wykonawców, w trakcie której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji i ogłoszeniu. Zamawiający bada w szczególności, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków.
W przypadku, gdy wykonawcy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Badanie ofert

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Ten etap postępowania rozpoczyna się od poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Poprawienie omyłek następuje w trybie art. 89 PZP, o czym zamawiający informuje wszystkich wykonawców. Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wskazane w art. 89 PZP. Do takich okoliczności przykładowo należy: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawców, a nie tylko tego, którego oferta została odrzucona.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie wyboru. Informację o wyborze zamawiający zamieszcza także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Unieważnienie postępowania

Jeśli zachodzi przesłanka określona w art. 93 PZP, zamawiający unieważnia postępowanie. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawarcie umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Finalnym etapem postępowania jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Po tym terminie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

W przypadku, gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przy większych zamówieniach ogłoszenie przekazywane jest Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może także służyć pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. Przy znacznej wartości zamówienia wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wysokość zabezpieczenia ustala zamawiający,w wysokości od 2 do 10 proc. ceny podanej w ofercie lub wynikającej z umowy.
Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605, ze zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 606)

 

Adam Palowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach