Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


6 lipca 2007 r.

Zamówienia publiczne po zmianach — przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W tym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie mają pewności, że uda im się złożyć ofertę. Zaproszeni do składania ofert zostaną bowiem tylko ci wykonawcy, którzy według zamawiającego dają rękojmię wykonania zamówienia.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ogłoszenie


Przetarg ograniczony rozpoczyna się ogłoszeniem. Ogłoszenie to nie zaprasza do składania ofert jak w przypadku przetargu nieograniczonego, a jedynie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w swojej siedzibie w widocznym miejscu, a także na własnej stronie internetowej. Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl. Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia w przypadku ewentualnej kontroli. Dla zamówień o wartości powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych wymagana jest publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dla bardzo dużych zamówień w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Oprócz informacji o przedmiocie i terminie wykonania zamówienia ogłoszenie powinno zawierać informację o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także o liczbie wykonawców zaproszonych do składania ofert, która nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 20.

W ogłoszeniu zamawiający powinien także określić:

 

  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić każdy wykonawca,
  • mierniki dopuszczające do udziału w dalszym postępowaniu, w oparciu o które oceniana będzie wiarygodność wykonawców oraz ich zdolność wykonania zamówienia.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do składania ofert. Termin składania wniosków ustala zamawiający w ogłoszeniu, z tym, że zasadniczo termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia w BZP przy zamówieniach poniżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych. Dla zamówień o większej wartości przewidziano znacznie dłuższe terminy składania ofert.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu powinien odpowiadać wymogom określonym przez zamawiającego. Wraz z wnioskiem wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Wstępna kwalifikacja wykonawców

Na podstawie złożonych wniosków zamawiający dokonuje kwalifikacji wykonawców, których zaprosi do złożenia ofert. W pierwszej kolejności zamawiający sprawdza czy wykonawcy spełniają warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, określone w art. 22 i 24 PZP. Niespełnienie któregokolwiek warunku oznacza wykluczenie wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający bada także, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także do złożenia wyjaśnień dotyczących uzupełnienia braków.

W sytuacji gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki jest większa niż podana w ogłoszeniu, zamawiający dokonuje oceny wniosków wykonawców przy zastosowaniu mierników kwalifikacyjnych. Zamawiający wybiera, a następnie zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny, w liczbie określonej w ogłoszeniu. O wynikach oceny zamawiający informuje wszystkich, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Za wydanie specyfikacji może żądać opłaty pokrywającej koszty druku i dystrybucji. Zamawiający publikuje specyfikację na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. Przekazanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od pobrania wniosku.

W razie wątpliwości odnośnie treści specyfikacji zamawiający udziela wykonawcom stosownych wyjaśnień. Zapytanie wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. Zamawiający może także udzielić wyjaśnień na zorganizowanym w tym celu zebraniu.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (w przypadku zamówień o znacznej wartości nawet o 7 dni).

Przygotowanie i złożenie oferty

Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wykonawcy składają oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Termin ten musi być ustalony w sposób umożliwiający przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że z wyjątkami określonymi w PZP nie powinien być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Powyższe terminy dotyczą zamówień poniżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych. Przy większych zamówieniach terminy ulegają wydłużeniu.

Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji, jednak nie dłużej niż:

 

  • 30 dni — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych,
  • 90 dni — jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług — 10 000 000 euro,
  • 60 dni — jeżeli wartość zamówienia jest inna niż wskazane wyżej.

 

Wadium

Wadium jest obowiązkowe, jeżeli wartość zamówienia wynosi co najmniej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych. Dla zamówień o mniejszej wartości zamawiający może zażądać wadium. Wykonawcy wnoszą wadium w kwocie określonej przez zamawiającego wynoszącej od 0,5 do 3 proc. wartości zamówienia, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zwrot wadium następuje po upływie terminu związania ofertą, zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia lub unieważnieniu postępowania. Na wniosek wykonawcy zamawiający zwraca wadium w przypadku wycofania oferty lub jej odrzucenia, a także wykluczenia wykonawcy.

Otwarcie ofert

Oferty otwiera się w miejscu i terminie podanym w specyfikacji. Otwarcie ofert jest jawne i powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno zawarte w niej informacje, które następnie przekazuje wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert.

Kwalifikacja wykonawców i badanie ofert

Po otwarciu ofert zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji, a także czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

Zamawiający bada również, czy nie zachodzą powody wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 2 PZP. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający ma obowiązek powiadomić o tym wszystkich wykonawców.

W toku badania ofert istnieje możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 89 PZP. Następnie zamawiający sprawdza, czy zachodzą okoliczności powodujące odrzucenie oferty takie, jak m.in.: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, podanie w ofercie rażąco niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (art. 89 PZP). O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wykonawców.

Wybór oferty

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie wyboru, a także zamieszcza stosowaną informację na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w widocznym miejscu.

Zawarcie umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Po tym terminie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta tylko, gdy wykonawca wyraził na to zgodę.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 137 000 lub 211 000 euro, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przy większych zamówieniach ogłoszenie przekazywane jest Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zabezpieczanie wykonania umowy

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy lub roszczeń z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w wysokości ustalonej przez zamawiającego.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 606)

 

Adam Palowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach