Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


3 lipca 2007 r.

Zamówienia publiczne po zmianach — status wykonawcy

Wykonawca to podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W pierwszym etapie ubiegania się o zamówienie status wykonawcy będzie przysługiwał każdemu podmiotowi, który zadeklaruje wolę uzyskania zamówienia lub też zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu. W dalszym etapie będzie to podmiot, który złożył ofertę, w ostatnim, który zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

O udzielenie zamówienia może ubiegać się grupa wykonawców. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z nich powinien spełnić warunki formalne, które dotyczą poszczególnych wykonawców.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia Prawo zamówień publicznych gwarantuje szereg praw, mających zapewnić równe traktowanie i uczciwą konkurencję pomiędzy nimi. Równe traktowanie polega na stosowaniu przez zamawiającego jednej miary dla wszystkich wykonawców i na jednakowym traktowaniu podmiotów będących w podobnej sytuacji. Uczciwa konkurencja jest zachowana, jeżeli zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób zrozumiały tylko dla jednego wykonawcy, nie dobiera wykonawców w taki sposób, aby jeden z nich miał przewagę nad konkurencją, nie ujawnia tajemnicy przedsiębiorcy podlegającej ochronie prawnej itd.

Podstawowym prawem, jakie przysługuje wykonawcy, jest prawo do udziału w postępowaniu, które najpełniej realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Wykonawca ma prawo do otrzymania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Źródłem tych informacji jest ogłoszenie o postępowaniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także protokół dokumentujący czynności postępowania. Wykonawca ma także prawo do rzetelnej i obiektywnej oceny złożonej przez niego oferty. Oznacza to zakaz dyskryminacji wykonawcy lub grupy wykonawców np. ze względu na formę prawną czy miejsce prowadzenia działalności. Wszelkie wymagania stawiane wykonawcom muszą być jednakowe dla wszystkich ubiegających się o zamówienie, np. co do warunków i kryteriów oceny ofert, wymagań odnośnie dokumentów i oświadczeń, jakie należy dołączyć do oferty.

Ubieganie się o zamówienie


Żeby uzyskać zmówienie, wykonawca musi podjąć 3 kroki:

 

 • podjąć decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu o uzyskaniu zamówienia,
 • przeanalizować specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie i inne informacje dotyczące zamówienia,
 • sporządzić i złożyć konkurencyjną ofertę.

 

Warunki uczestnictwa w postępowaniu

 

Zamówienie powinien otrzymać ten wykonawca, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. PZP zawiera regulacje, które umożliwiają wykluczenie wykonawców niedających takiej rękojmi. Powody wykluczenia mogą być różne, mogą dyskwalifikować wykonawcę z uczestnictwa we wszystkich postępowaniach lub też z ściśle określonego.

W tym pierwszym wypadku wykluczenie dotyczy:

 

 • wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wyrządzili ze swej winy szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona,
 • wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności,
 • osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie,
 • podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Wykluczeniu podlegają również wykonawcy, którzy:

 

 • nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (np. koncesje, zezwolenia),
 • nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Na podstawie złożonych ofert oraz dołączonych do nich dokumentów zamawiający dokonuje oceny, czy dany wykonawca spełnia wymogi dotyczące technicznych możliwości wykonania zamówienia. Określenie warunków odnośnie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego czy sytuacji ekonomicznej następuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający powinien wykazać się tutaj dużą precyzją, żeby wykonawcy nie mieli wątpliwości, czy spełniają stawiane im warunki.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 

 • wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w tych czynnościach,
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożyli dokumenty zawierające błędy,
 • nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Ogłoszenia

 

Podjęcie decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu możliwe jest na podstawie informacji o zamówieniu. Podstawowym źródłem informacji są ogłoszenia. PZP przewiduje trzy rodzaje ogłoszeń:

 

 • ogłoszenia o planowanych zamówieniach,
 • ogłoszenia o zamówieniu,
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Pierwszy rodzaj ogłoszeń to tzw. wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych w ciągu roku zamówieniach o znacznej wartości, publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obowiązek ogłoszenia o zamówieniu dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenia o tych postępowaniach wykonawcy mogą znaleźć w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. W trybie aukcji elektronicznej wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.

 

Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych, za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl. Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Dla zamówień o znacznej wartości (powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych) wymagana jest także publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dla bardzo dużych — w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Ważnym źródłem informacji o zamówieniu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, określająca warunki zamówienia, które wykonawca musi spełnić, by mieć szansę na wybór jego oferty. Sporządzając ofertę, wykonawca musi pamiętać, że jakakolwiek niezgodność specyfikacji z treścią oferty spowoduje jej odrzucenie bez wnikania, na ile jest ona korzystna względem pozostałych.

W specyfikacji można znaleźć informacje o trybie udzielenia zamówienia, jego przedmiocie i terminie wykonania, warunkach udziału w postępowaniu, wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie trzeba złożyć wraz z ofertą, wadium, terminie związania ofertą, sposobie jej przygotowywania, miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, sposobie obliczenia ceny, kryteriach obowiązujących przy wyborze oferty, wymaganiach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wraz z specyfikacją wykonawcy otrzymują zazwyczaj:

 

 • zaproszenie do udziału w postępowaniu lub złożenia oferty,
 • instrukcję dla wykonawców,
 • formularz oferty wraz z formularzami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia,
 • formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • formularz cenowy,
 • formularz umowy.

 

Zamawiający powinien przekazać specyfikację wykonawcom w zasadzie bezpłatnie. Wyjątkowo może pobrać opłatę, która jednak nie może przekraczać kosztów druku specyfikacji oraz jej przekazania wykonawcom. Zamawiający powinien udostępnić specyfikację na swojej stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co powinno nastąpić niezwłocznie. Zamawiający może także zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazując tę modyfikację niezwłocznie wszystkim wykonawcom. Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (w przypadku zamówień o znacznej wartości nawet o 7 dni).

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków


W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i tylko tych, które zostały wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. W każdym postępowaniu wykonawcy składają oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień o znacznej wartości (powyżej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych) zamawiający powinien zażądać także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później, niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wzywa także do złożenia wyjaśnień dotyczących uzupełnienia braków.

Zazwyczaj wykonawcy będą musieli przedłożyć w toku postępowania następujące dokumenty:

 

 • aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione przed upływem 6 miesięcy od terminu składania oferty,
 • koncesje, zezwolenia, licencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną przed upływem 6 miesięcy od terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Oprócz tego wykonawcy powinni przedłożyć także inne, wskazane przez zamawiającego w specyfikacji, dokumenty, dotyczące np. doświadczenia, potencjału technicznego czy sytuacji materialnej wykonawców. Zamawiającemu wolno żądać tylko dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).


Przygotowanie oferty

 

Wykonawca, przygotowując swoją ofertę, musi uwzględnić wszystkie warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. W przypadku wątpliwości zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.

Wykonawca musi pamiętać, że jego oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 

 • będzie niezgodna z ustawą,
 • jej treść nie będzie odpowiadać specyfikacji,
 • jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z PZP,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji, jednak nie dłużej niż:

 

 • 30 dni — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych,
 • 90 dni — jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług — 10 000 000 euro,
 • 60 dni — jeżeli wartość zamówienia jest inna niż wskazane wyżej.

 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda wykonawcy jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium.

Wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie przez wykonawcę wadium. Jest ono obowiązkowe, jeżeli wartość zamówienia wynosi co najmniej 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych. W przypadku zamówień poniżej tej wartości zamawiający może zażądać wadium. Wykonawcy wnoszą wadium w kwocie określonej przez zamawiającego (wahającej się od 0,5 do 3 proc. wartości zamówienia) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zwrot wadium następuje po upływie terminu związania ofertą, zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia lub unieważnieniu postępowania. Na wniosek wykonawcy zamawiający zwraca wadium w przypadku wycofania oferty lub jej odrzucenia, a także wykluczenia wykonawcy.

Wadium ma zabezpieczyć zamawiającego przed wykonawcami, którzy chcą tylko zaistnieć, ale także i tymi, którzy w przypadku wybrania ich oferty nie chcą przystąpić do wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, a także gdy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

 

Adam Palowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach