Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


13 marca 2007 r.

Zaproszenie cudzoziemca

Zaproszenie jest jedną z form udokumentowania przez cudzoziemca faktu posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu do Polski, pobytu na jej terytorium i kosztów związanych z wyjazdem. Dokument ważny jest przez okres 1 roku od momentu wpisania go do ewidencji zaproszeń. Zaproszenie ma ustawowo określony wzór, a jego złożenie wymaga odpowiedniej procedury.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Z wnioskiem o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń mogą wystąpić:

 • obywatel polski zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium RP i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,
 • cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie, bezpośrednio przed dokonaniem wpisu do ewidencji zaproszeń przez okres co najmniej 5 lat, cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę w Polsce.


Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów osoby zapraszanej, związanych z:

 • jej pobytem i wyjazdem,
 • ewentualnym leczeniem,
 • ewentualnym wydaleniem z terytorium RP.Jak wygląda procedura?

Sprawy związane z ewidencją zaproszeń załatwia się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Osoba ubiegająca się o wpis zaproszenia do ewidencji obowiązana jest złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego, odcinek emerytalny),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa),
 • jeżeli osoba zapraszająca reprezentowana jest przez ustanowionego pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo, poświadczone przez notariusza lub udzielone przed urzędnikiem prowadzącym sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Zapraszający przedstawia również dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty, dokument podróży lub kartę pobytu).

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku:
a) prowadzenia działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nr REGON,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub PIT-5 wraz z dowodem nadania do urzędu.

b) osoby prawnej:

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), nr REGON.

c) stowarzyszenia:

 • aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.


Wnioskodawca przedstawia organowi administracyjnemu oryginały dokumentów (do wglądu) oraz ich kserokopie.

W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą wojewodzie na dokładne wyjaśnienie sprawy.

Obowiązujące opłaty:

 • opłata od dokonania wpisu zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł,
 • obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • opłatę należy uiścić na konto urzędu wojewódzkiego.


Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Osoba zapraszająca składa wojewodzie zaproszenie wypełnione w języku polskim, w trzech egzemplarzach. Wzór zaproszenia określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:
Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go do ewidencji zaproszeń. We wniosku należy określić czas, na jaki cudzoziemiec zaproszony jest do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może wystawić zaproszenie na czas, który we wniosku określony został przez zapraszającego lub – w zależności od merytorycznej oceny załączonych do wniosku dokumentów i okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę – na okres krótszy od wnioskowanego.

Zgodnie z przepisami, zaproszenie jest ważne przez okres 1 roku.

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie zaproszenia, osoba zapraszająca zobowiązana jest do zameldowania cudzoziemca we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ewidencji ludności urzędu gminy lub urzędu miasta.

Odmowa dokonania wpisu do ewidencji zaproszeń następuje w drodze administracyjnej decyzji wojewody.

Wojewoda może też stwierdzić nieważność wpisu do ewidencji zaproszeń, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności i dowody uzasadniające odmowę wpisu do ewidencji, nieznane organowi w dniu dokonywania wpisu. Stwierdzenie nieważności wpisu do ewidencji powoduje utratę ważności zaproszenia.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz. U. z 2003 r. Nr 150, poz. 1459),
4) Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach