Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


15 marca 2007 r.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

O zezwolenie może starać się cudzoziemiec, co do którego zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Za okoliczności takie uznaje się m.in.: pozwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, prowadzenie działalności gospodarczej, podjęcie nauki, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim albo cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się. Zezwolenia udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłuższy jednak niż 2 lata.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZEZWOLENIE?

O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony może ubiegać się cudzoziemiec, który:

 • posiada przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,
 • prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w RP, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,
 • zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na terytorium Polski,
 • bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 • zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67),
 • jest małżonkiem obywatela polskiego,
 • jako członek rodziny cudzoziemca przybywa do Polski lub przebywa na jej terytorium w celu połączenia z rodziną,
 • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym w Polsce,
 • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym w Polsce, przebywającym na tym terytorium bez opieki,
 • jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca i przebywał na terytorium RP co najmniej przez 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w celu połączenia z rodziną,
 • przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w celu połączenia z rodziną, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca,
 • przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z poślubieniem obywatela polskiego, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe,
 • jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć,
 • jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki:

a) przebywa na terytorium RP,
b) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi,
c) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi;

 • zamierza podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe na terytorium RP,
 • jest duchownym, członkiem zakonu lub alumnem seminarium duchownego, nowicjuszem, postulantem, juniorystą Kościoła Katolickiego, innego Kościoła lub związku wyznaniowego,
 • wykaże, że zachodzą inne, niż wyżej wymienione, okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


Za członka rodziny cudzoziemca, uważa się:

 • osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez polskie prawo (także dziecko przysposobione),
 • małoletnie dziecko (także przysposobione) tego cudzoziemca, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską,
 • małoletnie dziecko (także przysposobione) osoby pozostającej z cudzoziemcą w związku małżeńskim, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.


Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, przebywającego w Polsce bez opieki, uważa się także wstępnego w linii prostej.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w celu połączenia z rodziną, udziela się członkowi rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP:

 • na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • posiadającego status uchodźcy,
 • co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż rok.KTO WYDAJE DECYZJĘ W SPRAWIE ZEZWOLENIA?

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec legalnie przebywa w naszym kraju.

Cudzoziemiec przebywający za granicą wniosek o udzielenie zezwolenia składa za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.


JAK WYGLĄDA PROCEDURA?

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się tylko na wniosek cudzoziemca. Wniosek ten może obejmować dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką.


Miejsce załatwienia sprawy:

 • urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca (jeżeli przebywa on w Polsce),
 • polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny (gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami naszego kraju).Wymagane dokumenty:

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony obowiązany jest złożyć:

 • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5x3,5 cm,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie obowiązku meldunkowego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub opłaty konsularnej,
 • dokument paszportowy albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.


Dodatkowo cudzoziemiec składa:

a) w przypadku podjęcia zatrudnienia:

 • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy,
 • przedłużenie przyrzeczenia lub przyrzeczenie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce,
 • umowę o pracę (zlecenie lub dzieło),
 • PIT-37 lub PIT-40 za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP;


b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • akt notarialny o ustanowieniu spółki,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • bilans firmy,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się firmy ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,
 • CIT-8 za ostatni rok,
 • aktualny CIT-2,
 • PIT-4 za ostatni miesiąc,
 • ZUS zbiorczy i imienny za ostatni miesiąc,
 • lista płac pracowników,
 • wypełniona informacja dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy,
 • przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na wykonywanie pracy,
 • umowa o pracę (zlecenie, dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia),
 • PIT-37 lub PIT-40 cudzoziemca za poprzedni rok,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;


c) w przypadku podjęcia studiów:

 • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia lub kontynuację studiów wydane przez jednostkę prowadzącą studia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;


d) w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim albo cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dowodu osobistego małżonka;


e) w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski:

 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać w Polsce, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;


f) gdy cudzoziemiec jest duchownym, członkiem zakonu lub alumnem seminarium duchownego, nowicjuszem, postulantem, juniorystą Kościoła Katolickiego, innego kościoła lub związku wyznaniowego:

 • pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej z podaniem terminu zakończenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;


d) w przypadku ofiary handlu ludźmi:

 • dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi.Organ przyjmujący wniosek lub prowadzący postępowanie może zażądać od cudzoziemca złożenia:

 • odpisu aktu urodzenia,
 • odpisu aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o braku zobowiązań podatkowych wobec kraju pochodzenia,
 • zaświadczenia o niekaralności wydanego przez właściwy organ kraju pochodzenia,
 • innych uzupełniających dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do dokładnego zbadania stanu faktycznego i załatwienia sprawy.


Dołączone do wniosku załączniki i dokumenty wystawione przez obce władze lub instytucje powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Zgodność z oryginałem tłumaczeń dokonanych za granicą potwierdzają urzędy konsularne albo ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.


Obowiązujące opłaty:


 • opłata od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wynosi 340 zł,
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • opłatę należy uiścić na konto lub w kasie urzędu wojewódzkiego.Przebieg postępowania:


Cudzoziemiec przebywający w Polsce jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie.

Gdy 45-dniowy termin złożenia wniosku nie został zachowany, cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium RP przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub posiadanym zezwoleniu, jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostało zakończone przed upływem tego okresu pobytu. Wojewoda może wydać cudzoziemcowi nową wizę na okres pobytu do czasu zakończenia postępowania w pierwszej instancji w sprawie udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy wniosek został złożony z zachowaniem 45-dniowego terminu, a wydanie decyzji nie było możliwe.

Przed wydaniem decyzji wojewoda rozpatrujący sprawę zasięga opinii komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą.

Bez rozpoznania pozostawia się wniosek
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony złożony przez cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy udzielonej w trybie szczególnym (art. 33 ustawy o cudzoziemcach), za zgodą Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (ograniczenie nie dotyczy cudzoziemca, który jest ofiarą handlu ludźmi).

Art. 33 ww. ustawy stanowi, że wojewoda może wydać wizę cudzoziemcowi, wobec którego zachodzą okoliczności przemawiające za odmową udzielenia wizy, jeżeli zaistniała wyjątkowa sytuacja, tj.:

 • przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,
 • wjazd na terytorium RP jest niezbędny ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym bezpośrednio ratowaniu życia (gdy wykonanie tego zabiegu nie jest możliwe w innym państwie),
 • zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca jego obecności na terytorium RP,
 • wymaga tego interes Polski,
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi.Czas oczekiwania na decyzję:

Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Odmowa udzielenia zezwolenia:

Wojewoda odmawia cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia, jeżeli:

 • cudzoziemiec nie spełnia wymogów ustawowych,
 • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany,
 • okoliczności sprawy wskazują, że cel jego wjazdu lub pobytu w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany,
 • podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP, a związek ten został zawarty w celu obejścia przepisów,
 • wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa,
 • w postępowaniu o udzielenie zezwolenia złożył dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
 • nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 • przebywa na terytorium RP nielegalnie,
 • stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie, podlegające obowiązkowemu leczeniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.), a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie.Odwołanie:


Od negatywnej decyzji wojewody przysługuje odwołanie. Można je złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem właściwego wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Od decyzji ostatecznej cudzoziemcowi przysługuje prawo złożenia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego.


Dodatkowe informacje:

Pierwsze zezwolenie udzielane jest na okres do 2 lat z możliwością przedłużenia, nie więcej jednak niż do 10 lat.

Wojewoda może cofnąć zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli:

 • ustała przyczyna, dla której zostało udzielone,
 • wystąpiła którakolwiek z okoliczności opisanych w odmowie wydania zezwolenia,
 • cudzoziemiec wykorzystywał je do realizacji innego celu niż ten, dla którego zostało wydane,
 • cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Polski.PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1435),
4) Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach