Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 grudnia 2007 r.

Zmiana zasad przyznawania licencji dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami

Od 1 stycznia 2008 r. zmieniają się zasady przyznawania licencji dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2007 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), której przepisy dotyczące nadawania uprawnień i licencji zawodowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., umożliwiła uzyskanie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Obowiązek posiadania licencji i uprawnień dla trzech zawodów:: rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości wprowadziła ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta narzuca standardy i wymogi, jakie musi spełnić osoba fizyczna, która chce wykonywać jeden z tych zawodów.


Rzeczoznawcy majątkowi, aby uzyskać uprawnienia, muszą zdać egzamin. W tym zakresie przepisy się nie zmieniają. Z dniem 1 stycznia 2008 r. uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie. Oprócz tego musi ukończyć studia podyplomowe i odbyć praktykę w zakresie szacowania nieruchomości.


Natomiast wprowadzone regulacje prawne stworzyły ułatwienia w dostępie do zawodu pośrednika i zarządcy.


Znowelizowany przepis art. 182 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie:

Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:


1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
3) posiada wyższe wykształcenie,
4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Natomiast przepis art. 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie:


Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
3) posiada wyższe wykształcenie,
4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.


W związku z powyższym osoby spełniające ww. wymogi po dniu 1 stycznia 2008 r. mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności złożenia egzaminu.


Osoby, które nie spełniają ww. wymogów, tj. osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem i ukończonym kursem specjalistycznym (którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej), mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r. przejdą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożą egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej. Przy czym osoby te muszą złożyć stosowne wnioski do dnia 31 grudnia 2007 r. Osób tych zwolnienie z egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną nie obejmie.


Od 1 stycznia 2009 r. kandydat do zawodu zarządcy lub pośrednika będzie musiał mieć wykształcenie wyższe. Nie ma znaczenia, czy będą to studia inżynierskie, licencjackie czy magisterskie.

Przepisy ustawy zostały zmienione w ten sposób, że obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządzania nieruchomościami. Potwierdzenie, czy program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, następuje na podstawie zaświadczenia z uczelni stwierdzającego, że program studiów wyższych rzeczywiście uwzględnia ustalone minimum programowe z tych zakresów. Ostateczne potwierdzenie, że po ukończeniu studiów w zakresie gospodarowania nieruchomościami osoba ma uprawnienie do zwolnienia z obowiązku odbycia studiów podyplomowych w ww. zakresie będzie należało (na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię) do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna na koszt osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych. Koszty postępowania pokrywane są przez wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w 2008 r. nie ulegnie zmianie, ponieważ postępowania kwalifikacyjne w przypadku tych osób będą prowadzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, i wyniesie 1150 zł (etap wstępny, część ustna oraz pisemna egzaminu).

Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego nie zostały określone w ustawie. Obecnie przygotowywane jest rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, które będzie przepisem wykonawczym do opisywanej ustawy. Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (byłego Ministerstwa Budownictwa) http://www.mb.gov.pl.


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).


Pisząc artykuł, korzystałam również z informacji podanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury — http://www.mb.gov.pl.


Maria Baron
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach