Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


13 listopada 2007 r.

Zmiany w zasadach wykupu mieszkań komunalnych

Od 22 października br. obowiązuje część znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218). Druga część tych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r. Zmieniły się zasady sprzedaży obecnych i byłych mieszkań komunalnych. Na tej zmianie skorzystają nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły mieszkania komunalne przed wejściem znowelizowanych przepisów w życie.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Gminy mogą udzielać bonifikat przy sprzedaży należących do nich lokali mieszkalnych. O wysokości upustu przy sprzedaży decyduje Gmina jako właściciel nieruchomości. Wraz z ustanowieniem i przeniesieniem odrębnej własności lokalu gmina musi przenieść na nabywcę udział (ułamkową część) w nieruchomości wspólnej. Gminy często stosowały bonifikaty jedynie do sprzedaży lokalu, a udział w prawie własności gruntu sprzedawano już po cenach rynkowych bez bonifikaty, chociaż praktyka w gminach w tym zakresie była różna. Powodowało to znaczny wzrost ceny całkowitej, jaką musiał ponieść kupujący.


Nowe przepisy uregulowały sprawę jednoznacznie, bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości, również udział w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Jest to zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie o własności lokali – sprzedaż lokalu wiąże się ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej (czyli w gruncie oraz częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) jako prawem związanym z własnością lokalu.


Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją w zakresie wykupu lokali komunalnych dotyczą jednak kwestii zwrotu bonifikaty, która często jest bardzo wysoka i sięga od 80 – 99 proc. rynkowej wartości nieruchomości.


Do wejścia w życie noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, które wykupiły mieszkania od gminy z bonifikatą, po preferencyjnych cenach, a sprzedały lokal przed upływem 5 lat lub wykorzystały go na inne cele niż te, które uzasadniały udzielenie bonifikaty (np. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej), zobowiązane były, na żądanie organu (w przypadku gminy wójta, burmistrza lub prezydenta) do zwrotu otrzymanej bonifikaty po jej waloryzacji.


Kupno mieszkania komunalnego z bonifikatą wiąże się bowiem z pewnym ograniczeniem dla jego nabywcy. Jeżeli taka osoba przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia lokalu mieszkalnego lokal np. sprzeda, obowiązana jest do zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji. Zwrot bonifikaty następuje na żądanie właściwego organu. W przypadku nieruchomości należących wcześniej do gminy (co ma miejsce najczęściej), chodzi o odpowiednie organy wykonawcze tej jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Przy tym, zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z 9 grudnia 2005 r., sygn. akt III CZP 112/2005 (publ. OSNC 2006/11 poz. 184, Radca Prawny 2006/6 str. 114), zwrot kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości może być zabezpieczony hipoteką kaucyjną.


Obecnie gmina nie może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty, jeżeli właściciel zamieni byłe mieszkanie komunalne na inne mieszkanie czy na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe. Osoba, która wykupiła zamieszkany przez siebie lokal komunalny może go np. po roku, zamienić na większy z osobą, której nie stać na utrzymanie kilkupokojowego mieszkania, bez utraty prawa do uzyskanej bonifikaty.

Podobnie jest w sytuacji sprzedaży takiego lokalu, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na cele mieszkaniowe. Można więc sprzedać nabyty wcześniej od gminy lokal i uzyskane środki przeznaczyć w ciągu roku na zakup innego mieszkania, domu czy też działki budowlanej.

Te zmiany ucieszą wiele rodzin w Polsce. Trudno bowiem racjonalnie wytłumaczyć fakt, że w razie powiększenia się rodziny nie wolno było właścicielowi sprzedać wykupionego lokalu, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na kupno większego i bardziej komfortowego mieszkania, odpowiedniego dla rodziny.

O odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty w razie przekroczenia ustawowych terminów także w innych przypadkach zadecyduje rada gminy – na przykład osoba, która zwróci się z takim wnioskiem do wójta z uwagi na ciężką sytuację osobistą i materialną, odstąpienie od zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty może uzyskać dopiero po zgodzie rady gminy.


Przed nowelizacją jedyny wyjątek od obowiązku zwrotu wartości udzielonego upustu w cenie lokalu, w razie przedwczesnego jego zbycia, stanowił przypadek zbycia na rzecz osoby bliskiej tj. sprzedaż czy darowizna mieszkania na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, przysposabiających lub przysposobionych lub osób, które pozostają ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Tych z kolei w świetle obowiązujących poprzednio regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wiązały żadne terminy, w związku z czym mogły od razu sprzedać mieszkanie za znacznie wyższą cenę, bez obowiązku zwrotu bonifikaty.

Obecnie z pomocą rodziny nie ominiemy zakazu sprzedaży lokalu. Nowe przepisy obejmują pięcioletnimi ograniczeniami także grupę osób bliskich, na rzecz których przeniesiono własność lokalu należącego niegdyś do gminy.

Regulacji dotyczącej zwrotu bonifikaty nie stosuje się w wypadku obrotu nieruchomościami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (np. gminą a powiatem) oraz między tymi jednostkami a Skarbem Państwa.


Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

 

Maria BaronOPINIE UŻYTKOWNIKÓW

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach