Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 lutego 2007 r.

Zwrot bonifikaty za wykupione mieszkanie komunalne

Najemca lokalu komunalnego wykupując swoje mieszkanie najczęściej kupuje je z bonifikatą. Stosownie do art. 68 ust. pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późniejszymi zmianami) właściwy organ (w przypadku gminy takim organem jest rada gminy) może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej w oparciu o wycenę biegłego, czyli wartość rynkową oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych ustalane są w uchwałach rad gmin określających zasady sprzedaży lokali komunalnych. Gminy nie można przymusić do sprzedaży konkretnego mieszkania. Jeżeli gmina nie zechce pozbyć się swej własności i pragnie pozostawić dany budynek w gminnych zasobach mieszkaniowych to nie można jej do sprzedaży zmusić. Jeżeli jednak gmina zdecyduje się na sprzedaż mieszkań w danym budynku to nie może najemcy w procesie sprzedaży pominąć. Najemcy korzystają z ustawowego pierwszeństwa w wykupie lokali.

 

Przyznana bonifikata przy sprzedaży mieszkań komunalnych faktycznie jest obniżeniem ustalonej ceny. Gminy dają najemcom spore upusty przy sprzedaży swoich lokali, które niejednokrotnie sięgają aż 95 – 99 proc.Te większe upusty stosuje się najczęściej przy zbiorowym wykupie lokali, kiedy to wszyscy najemcy z danego lokalu wykupują swoje lokale mieszkalne, a gmina nie jest już członkiem danej wspólnoty. Bonifikata obejmuje nie tylko cenę lokalu, lecz także udział w nieruchomości wspólnej (w tym grunt).


Osoba, która wykupiła mieszkanie komunalne zobowiązana jest zwrócić bonifikatę po jej waloryzacji, jeżeli mieszkanie sprzeda lub wykorzysta na inne cele przed upływem 5 lat od zakupu. Wyjątkiem jest sprzedaż mieszkania na rzecz osób bliskich, na przykład syna lub wnuka. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa krąg osób zaliczanych do osób bliskich (art. 4 pkt 13 ustawy), do których to osób należą:

 

  • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • rodzeństwo (bracia i siostry),
  • dzieci rodzeństwa (siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie, bratanice),
  • małżonek,
  • osoby przysposabiające i przysposobione (adoptowane dzieci i adopcyjni rodzice)
  • oraz osoba, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu (konkubina lub konkubent).

 

Ograniczenia dotyczące zwrotu bonifikaty dotyczą tylko nabywców nieruchomości stanowiących własność gminy. Jeżeli więc wnuk otrzyma mieszkanie od babci, a potem zaraz je sprzeda, gmina nie ma prawa żądać od niego zwrotu bonifikaty.


Od 22 września 2004 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina zobowiązana jest żądać zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży, jeżeli lokal został sprzedany przed upływem 5 lat, licząc od dnia sprzedaży lokalu przez gminę. Gmina również będzie zobowiązana żądać zwrotu bonifikaty udzielonej lokatorowi przy sprzedaży mieszkania, jeśli przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, wykorzystał mieszkanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty np. zmiana lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.


Wcześniej (tj. przed nowelizacją w/w ustawy) gmina mogła żądać zwrotu bonifikaty, ale nie była do tego zobligowana. W związku z tym, wiele gmin w ogóle nie żądało zwrotu. Obecnie przepisy nie pozostawiają gminom wyboru. Czy chcą czy nie, muszą zażądać zwrotu bonifikaty. Dotyczy to również mieszkań nabytych przed 22 września 2004 r., ale sprzedanych przez właścicieli po tej dacie, o ile nie upłynął termin 5 lat od daty wykupu lokalu.


Przedawnienie

 

Termin przedawnienia roszczeń gminy o zwrot bonifikaty wynosi 10 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli z chwilą sprzedaży lokalu przez właściciela.

 

Waloryzacja

 

Osoba, która zmuszona jest zwrócić bonifikatę, oddaje ją gminie w kwocie zwaloryzowanej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 5 określa sposób waloryzacji. Dokonuje się jej przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń w  „Monitorze Polskim” . Jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu bonifikaty nie odda jej dobrowolnie, gmina może z żądaniem zwrotu wystąpić przeciwko niej do sądu cywilnego.

 

Podstawa prawna: Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zmian.)

Maria BaronOPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach