Piątek, 19 V 2017 r.
Nr 78/2017 (2208)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (25)


Data 2017-05-02 r. (30,1 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 (PIT-36). Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.
Data 2017-05-02 r. (30,1 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 (PIT-36L). Formularz przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.
Data 2017-05-02 r. (30,1 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 (PIT-37). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane za zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia, zasiłki itd.), nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, nie są obowiązani doliczać do dochodów małoletnich dzieci, a także nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Data 2017-05-02 r. (30,1 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 (PIT-38). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Data 2017-05-02 r. (30,1 - dni wolne)
TreśćTermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 (PIT-39). Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.
Data 2017-05-05 r.
TreśćTermin przesłania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2017-05-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę).
Data 2017-05-08 r. (7 - dni wolne)
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej.
Data 2017-05-10 r.
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2017-05-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku rolnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości osób fizycznych.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku rolnego osób fizycznych.
Data 2017-05-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego osób fizycznych.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Data 2017-05-22 r. (20,21 - dni wolne)
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2017-05-25 r.
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
Data 2017-05-31 r.
TreśćTermin wpłaty pierwszej raty odpisu i zwiększeń naliczonych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 6 ustawy). W terminie do dnia 31 maja przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach