Piątek, 24 II 2017 r.
Nr 33/2017 (2163)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Kalendarium terminów


Terminy

Miesiąc
Rok

Ilość wyników (24)


Data 2017-02-06 r. (5 - dni wolne)
TreśćTermin przesłania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Data 2017-02-07 r.
TreśćZapłata podatku w formie karty podatkowej.
Data 2017-02-07 r.
TreśćWpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę).
Data 2017-02-10 r.
TreśćTermin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
Data 2017-02-15 r.
TreśćZapłata pierwszej raty podatku od środków transportowych.
Data 2017-02-15 r.
TreśćZłożenie deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych.
Data 2017-02-15 r.
TreśćTermin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.
Data 2017-02-15 r.
TreśćWpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Data 2017-02-15 r.
TreśćWpłata podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Data 2017-02-20 r.
TreśćTermin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Data 2017-02-20 r.
TreśćTermin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
Data 2017-02-20 r.
TreśćWpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
Data 2017-02-27 r. (25,26 - dni wolne)
TreśćDeklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
Data 2017-02-28 r.
TreśćTermin przekazanie urzędowi skarbowemu (US wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) (IFT-1R).
Data 2017-02-28 r.
TreśćTermin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego - PIT-40A/11A.
Data 2017-02-28 r.
TreśćTermin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu (US wyłącznie drogą elektroniczną) o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a PIT) - PIT-8C.
Data 2017-02-28 r.
TreśćTermin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu (US wyłącznie drogą elektroniczną) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 PIT) - PIT-11.
Data 2017-02-28 r.
TreśćTermin dokonania przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o PIT i przekazania rozliczenia rocznego przez płatnika podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego (US wyłącznie drogą elektroniczną) - PIT-40.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach