Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Program Kalkulator zaliczek podatki.pl: opis programu

Kalkulator zaliczek podatki.pl
informacje o programie | wersja instalacyjna


Rozpoczęcie pracy z programem

Program w wersji komerycjnej umożliwia pracę w kontekście wielu płatników (podaników) - osób fizycznych, firm. Wersja bezpłatna umożliwia pracę w kontekście tylko jednego płatnika.

Rozpoczynając pracę z programem po raz pierwszy należy stworzyć (dodać) płatnika (płatników), w kontekście których chcemy tworzyć raporty.

Aby dodać płatnika, należy posłużyć się przyciskiem Nowy.
Aby zmienić (dokonać edycji) danych płatnika, należy wskazać go na liście i wcisnąć przycisk Edycja, aby usunąć dane płatnika, należy po wybraniu odpowiedniego płatnika użyć przycisku Usuń.

Aby rozpocząć pracę w kontekście płatnika juz istniejącego, należy wskazać go na liście i wcisnąć przycisk Dalej.


Dodawanie nowego płatnika

Dodawanie nowego płatnika polega na określeniu rodzaju płatnika (płatnik niebędący osoba fizyczną lub osoba fizyczna), wpisaniu danych płatnika, wybraniu miesiąca rozpoczynającego rok obrotowy (istotne dla podatku dochodowego od osób prawnych). Domyślnie rok obrotowy jest ustalony zgodnie z rokiem kalendarzowym (styczeń).


Wybór raportu (rodzaju wyliczanej zaliczki)

Po wybraniu płatnika, w kontekście którego chcemy pracować, należy określić rodzaj przygotowywanego zestawienia (raportu) jaki chcemy sporządzić i wskazać okres, dla którego tworzony jest raport.

Istnieje możliwość sporządzenia kilku różnych rodzajów raportów dla wybranego płatnika (np. w celu ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz ustalenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności). Każdy z raportów sporządza się osobno.


Tworzenie nowego okresu

Po określeniu rodzaju raportu, należy wskazać okres, dla którego (za który) ma zostać sporządzone zestawienie i wyliczona zaliczka na podatek. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem Nowy i wskazać okres.

Istnieje możliwość stworzenia nowego okresu, na podstawie danych z okresu utworzonego wcześniej.
W tym celu należy:

  • a) zaznaczyć okres, z którego dane chcemy skopiować i wcisnąć przycisk Skopiuj do..
  • b) wskazać nowy okres, który ma zostać utworzony na podstawie kopiowanych danych

Przygotowywanie raportu (zestawienia)

Po wybraniu typu raportu i okresu, otworzy się okno programu umożliwiające wprowadzenie odpowiednich dla wybranego typu raportu danych.
W zależności od wybranego raportu, okno programu może wyglądać odmiennie.

Praca z raportem polega na wypełnieniu odpowiednich pól danymi.
Aby wprowadzone dane zostały zachowane należy posłużyć się przyciskiem Zapisz.

Wciśnięcie przycisku Zamknij bez uprzedniego zapisania wprowadzonych danych spowoduje wyjście z raportu (zamknięcie okna) bez zapisania wprowadzonych danych. Dlatego też próba wyjścia z okna raportu, do którego wprowadzono dane, bez zapisania ich jest sygnalizowana komunikatem.


Raport: Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych przez płatnika

Okno raportu, służącego do wyliczenia należnej zaliczki od wynagrodzeń wypłaconych przez płatnika, zawiera pola - będące odwzorowaniem formularza PIT-4R.
Pomiędzy poszczególnymi polami raportu można przechodzić za pomocą myszy lub klawisza TAB.

Aby wyliczyć (ustalić) należną zaliczkę należy wypełnić odpowiednie pola właściwymi wartościami.
Na podstawie wprowadzonych informacji program wylicza kwotę zaliczki podlegającej wpłacie.
Dodatkowo możliwe jest opisywanie poszczególnych wielkości (pola uwagi) oraz wyliczanie kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku: wstaw 0,3% oraz wstaw 0,1%. Stosowna informacja dotycząca kwoty wyliczanego wynagrodzenie dostępna jest po kliknięciu przycisku oznaczonego symbolem (?).

Sporządzony i zapisany raport można w dowolnej chwili poprawić, usunąć czy wydrukować.
W tym celu, na ekranie, na którym dokonujemy wyboru raportu należy wskazać żądany raport i posłużyć się odpowiednim przyciskiem.


Formularz PIT-4R

Na podstawie sporządzonych w programie raportów okresowych (np. za miesiące od stycznia do grudnia) istnieje możliwość sporządzenia formularza PIT-4R. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem Generuj PIT-4R.

Po wciśnieciu przycisku należy wybrać rok, dla którego ma zostać sporządzony PIT-4R i podać informacje dodatkowe, drukowane na formularzu PIT-4R.
Po wprowadzeniu informacji dodatkowych zostanie załadowany podgląd wydruku formularza PIT-4R.
Przycisk Drukuj uruchomi proces wydruku, przycisk Wyjście spowoduje powrót do okna programu.


Raport: Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (metoda progresywna i liniowa)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją dwie metody wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych - metoda progresywna (z zastosowaniem progów podatkowych) i metoda liniowa.
Zasadniczo (za wyjątkiem treści podpowiedzi) okna tych dwóch raportów nie różnią się od siebie.
Pomiędzy poszczególnymi polami raportu można przechodzić za pomocą myszy lub klawisza TAB.

Pola raportu zostały podzielone na kilka sekcji: Źródła przychodu, Odliczenia od dochodu, Podstawa obliczenia podatku, Należny podatek, Odliczenia od podatku, Należna zaliczka na podatek, Zobowiązanie przypadające do zapłaty.
Aby wyliczyć (ustalić) należną zaliczkę należy wypełnić odpowiednie pola właściwymi wartościami.

Sekcja Źródła przychodu:
Sekcja ta służy do wprowadzenia informacji dotyczących uzyskiwanych przychodów podlegających opodatkowaniu. Aby wprowadzić dane dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów i wyliczyć dochód/stratę - należy użyć przycisku Dodaj.
Wciśnięcie przycisku otworzy okno kartoteki działalności gospodarczych, do której możemy wprowadzić informacje o prowadzonych działalnościach gospodarczych - przycisk Nowy. Analogicznie - jak w przypadku kartoteki płatników - informacje o działalnościach możemy edytować i usuwać.
Aby wybrać (wstawić do raportu) informacje dotyczące działalności gospodarczej, należy wybrać działalność z listy działalności (podwójne kliknięcie myszy lub potwierdzenie przyciskiem OK) i wprowadzić dane dotyczące przychodu i kosztów uzyskania przychodów dla każdej z działalności uzyskane w miesiącu, za który generowany jest raport.
Dane liczbowe (przychód, koszty uzyksania przychodu) można dowolnie edytować używając przycisku Edycja. Aby usunąć działalność z listy należy użyc przycisku Usuń.
Wprowadzone informacje o przychodach i kosztach uzyskania przychodu za miesiąc zostana zsumowane z danymi za poprzednie miesiące.

Sekcja Odliczenia od dochodu:
Sekcja ta służy do wprowadzania informacji dotyczących odliczeń od dochodów. Aby wprowadzić dane dotyczące odliczeń należy wejść do kartoteki uzywając przycisku Dodaj. Zasada działania jest podobna jak w przypadku kartoteki działalności gospodarczych. Dodatkowo, dla wybranego typu odliczenia można przypisać wartość domyślną (kwotę odliczenia).
Aby wybrać (wstawić do raportu) informacje dotyczące odliczeń, należy wskazać odliczenie z listy (podwójne kliknięcie myszy lub potwierdzenie przyciskiem OK) i wprowadzić dane dotyczące wysokości odliczenia (jeśli wielkość jest inna od ustalonej wartości domyślnej) dla miesiąca, za który generowany jest raport
Wprowadzone wielkości zostaną zsumowane z wysokością odliczeń za poprzednie miesiące.

Sekcja Podstawa obliczenia podatku:
W sekcji tej program wylicza podstawę obliczenia podatku. Jeśli podstawa opodatkowania ma zostać powiększona, odpowiednią kwotę należy wprowadzić w pole Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania

Sekcja Należny podatek:
W sekcji tej program wylicza należny podatek stosując - w zależności od wybranego typu raportu - metodę progresywną lub liniową.

Sekcja Odliczenia od podatku:
Sekcja ta służy do wprowadzenia informacji dotyczących odliczeń od podatku dla miesiąca, za który generowany jest raport. Aby wprowadzić dane dotyczące odliczeń należy wejść do kartoteki używając przycisku Dodaj. Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku kartoteki odliczeń od dochodu.

Sekcja Należna zaliczka na podatek:
W sekcji tej program wylicza należną zaliczkę na podatek uwzględniając sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące uzupełnia się (wstawia) za pomocą przycisku znajdującego się obok tego pola.
Istnieje możliwość wpisania ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy - stosując kartotekę ograniczeń ( Ograniczenie poboru zaliczek).

Sekcja Zobowiązanie przypadające do zapłaty:
W sekcji tej program ustala - na podstawie dotychczas wprowadzonych danych i informacji o wysokości zryczałtowanego podatku z remanentu likwidacyjnego (jeśli taki remanent został przeprowadzony) kwotę podlegającą wpłacie.

Ostatnią pozycję raportu stanowi informacja o osobie sporządzającej raport oraz data jego sporządzenia.
Sporządzony i zapisany raport można w dowolnej chwili poprawić, usunąć czy wydrukować. W tym celu, na ekranie, na którym dokonujemy wyboru raportu, należy wskazać żądany raport i posłużyć się odpowiednim przyciskiem.


Raport: Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Aby wyliczyć (ustalić) należną zaliczkę należy wypełnić odpowiednie pola właściwymi wartościami. Na podstawie wprowadzonych informacji program wylicza kwotę zaliczki na podatek.
Pomiędzy poszczególnymi polami raportu można przechodzić za pomocą myszy lub klawisza TAB.
Pola raportu zostały podzielone na kilka sekcji: Ustalenie dochodu/straty, Dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku, Odliczenia od dochodu, Odliczenia od podstawy opodatkowania, Kwoty zwiększające podstawe opodatkowania, Podstawa opodatkowania / strata, Należny podatek, Odliczenia od podatku, Należna zaliczka na podatek, Zobowiązanie przypadające do zapłaty.

Sekcja Ustalenie dochodu/straty:
W sekcji tej należy podać wysokość przychodów, przychodów uzyskanych poza terytorium RP, kosztów uzyskania przychodów i ew. straty uzyskanych w okresie (miesiącu) dla którego sporzadzany jest raport.

Sekcja Dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku:
Sekcja służy do wprowadzenia informacji o dochodach (przychodach) wolnych lub zwolnionych z opodatkowania za okres (miesiąc) dla którego sporzadzany jest raport Aby wprowadzić informacje należy użyć przycisku Dodaj.
Wciśnięcie przycisku otworzy okno kartoteki do której możemy zapisać informacje o dochodach (przychodach) zwolnionych - przycisk Nowy. Aby wybrać (wstawić do raportu) informacje zapisane w kartotece, należy wskazać odpowiednią pozcyję z listy (podwójne kliknięcie myszy lub potwierdzenie przyciskiem OK) i wprowadzić kwotę (jeśli wielkość jest inna od ustalonej wartości domyślnej).

Sekcje Odliczenia od dochodu, Odliczenia od podstawy opodatkowania, Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, Odliczenia od podatku:
Sekcje te służą do wprowadzenia informacji dotyczących poszczególnych wartości (odliczeń, zwiększeń etc.). Zasada postępowania jest analogiczna jak w przypadku kartoteki dochodów (przychodów) wolnych od podatku.
Aby wybrać (wstawić do raportu) żądane informacje, należy wskazać pozycję z listy (podwójne kliknięcie myszy lub potwierdzenie przyciskiem OK) i wprowadzić dane dotyczące wielkości pozycji (jeśli wielkość jest inna od ustalonej wartości domyślnej). Wprowadzane wartości dotyczą okresu (miesiąca) dla którego sporzadzany jest raport

Sekcja Należny podatek:
W sekcji tej program wylicza należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sekcja Należna zaliczka na podatek:
W sekcji tej program wylicza należną zaliczkę na podatek uwzględniając sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące uzupełnia się (wstawia) za pomocą przycisku znajdującego się obok tego pola.

Istnieje możliwość wpisania ograniczenia pobór zaliczek na podatek dochodowy - stosując kartotekę ograniczeń ( Ograniczenie poboru zaliczek).

Sekcja Zobowiązanie przypadające do zapłaty:
W sekcji tej program ustala - na podstawie dotychczas wprowadzonych danych - kwotę podlegającą wpłacie.

Ostatnią pozycję raportu stanowi informacja o osobie sporządzającej raport oraz data jego sporządzenia. Sporządzony i zapisany raport można w dowolnej chwili poprawić, usunąć czy wydrukować.
W tym celu, na ekranie, na którym dokonujemy wyboru raportu należy wskazać żądany raport i posłużyć się odpowiednim przyciskiem.


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Program został wyposażony dodatkowo w system podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących poszczególnych części raportów.
Każde z pól, dla którego redakcja serwisu podatki.pl opracowała podpowiedź (informację), oznaczone jest na formularzu ikoną ze znakiem zapytania lub podkreśleniem w tekście. Kliknięcie takiego oznaczenia spowoduje połączenie ze specjalnie przygotowaną stroną internetową, zawierającą pomocne informacje.


Drukowanie raportów

Aby wydrukować sporządzony raport, należy wskazać typ raportu, z listy okresów wybrać (zaznaczyć) żądany okres i wcisnąć przycisk Drukuj. Program przygotuje podgląd wydruku raportu.
Przycisk Drukuj uruchomi proces wydruku, przycisk Wyjście spowoduje powrót do okna programu.


Aktualizacja programu

Program jest wyposażony w mechanizm aktualizacji poprzez Internet. Aktualizacja jest procesem prostym, niewymagającym od użytkownika żadnych dodatkowych umiejętności.
Zaleca się sprawdzanie czy w stosunku do posiadanej przez nas wersji programu dostępne są jakieś aktualizacje. W procedurę sprawdzenia czy program wymaga aktualizacji wyposażony jest aktualizator.


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach